Volledig privacybeleid

Openbaarmakingsovereenkomst


De bescherming van uw privacy is één van onze belangrijkste doelen.


AMEN Nederland B.V. (hierna AMEN), met maatschappelijke zetel in Schiphol Boulevard 359, 1118BJ Schiphol, verbindt zich ertoe om voortdurend de online privacy van zijn gebruikers te beschermen. Dit document beschrijft ons privacy beleid, legt uit hoe uw persoonsgegevens worden beheerd als u onze diensten gebruikt, stelt u in staat om uw uitdrukkelijke toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens en informeert u over de Website-onderdelen waarop u uw gegevens moeten invoeren. Houd er rekening mee dat de verschillende onderdelen van de Website van AMEN (hierna de ?Website?) het invoeren van gegevens vereisen met specifieke openbaarmakingsopties in overeenstemming met Artikel 13 van de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de ?AVG?), die door u bekeken moeten worden voordat u de verzochte gegevens verstrekt. De informatie en gegevens die u verstrekt of anderszins worden verkregen als u zich aanmeldt voor de verschillende diensten van AMEN (bijvoorbeeld om domeinnamen te registreren, om een e-mailaccount aan te bieden, om een gecertificeerde e-mailaccount (PEC) aan te bieden, om webruimte aan te bieden, om hostingdiensten aan te bieden, om andere aanvullende diensten aan te bieden (hierna de ?Diensten?), zullen worden verwerkt met inachtneming van de bepalingen van de AVG en de verplichtingen betreffende vertrouwelijkheid die aan het werk van AMEN ten grondslag liggen. Overeenkomstig de bepalingen van de AVG zal de verwerking van AMEN voldoen aan de beginselen van rechtmatigheid, billijkheid, transparantie, doel- en bewaringsbeperkingen, gegevensminimalisatie, nauwkeurigheid, integriteit en vertrouwelijkheid.


INHOUDSOPGAVE

 1. Gegevensverantwoordelijke en Gegevensbeschermingsfunctionaris
 2. Verwerkte persoonsgegevens
 1. Browsegegevens
 1. Gegevens die worden verwerkt als u gebruikmaakt van social media
 1. Gegevens die vrijwillig door de betrokkene worden verstrekt
 1. Domeinnaam registratiegegevens
 1. Activiteitengegevens
 1. Cookies
 1. Doeleinden van de verwerking
 2. Rechtsgrondslag en verplichte of optionele aard van de verwerking
 3. Ontvangers van persoonsgegevens
 4. Overdracht van persoonsgegevens
 5. Bewaren van persoonsgegevens
 6. Rechten van betrokkenen
 7. Wijzigingen


 1. Gegevensverantwoordelijke en Gegevensbeschermingsfunctionaris

De Gegevensverantwoordelijke voor de verwerking die wordt uitgevoerd via de Website is AMEN zoals hierboven aangegeven. De organisatie van de Gegevensverantwoordelijke heeft een Gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO). De DPO is beschikbaar voor alle informatie met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens door AMEN, waaronder de lijst met gegevensverwerkers.

U kunt schriftelijk contact opnemen met de DPO via dpo@dada.eu.


 1. Verwerkte persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of reeks aan handelingen met betrekking tot de persoonsgegevens of een reeks aan persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, waaronder het verzamelen, opslaan, organiseren, ordenen, aanpassen, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken middels doorzending, verspreiding of andere wijze ter beschikking stellen, in verband brengen, combineren, beperken, wissen of vernietigen.

We informeren u dat de persoonsgegevens die worden verwerkt, afhankelijk van hoe u de diensten wilt gebruiken, kunnen bestaan uit een identificatiemiddel zoals een naam, e-mailadres, identificatienummer, online identificatiemiddel, aankopen en andere gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd, afhankelijk van het soort Diensten dat u aanvraagt (hierna de ?Persoonsgegevens?).

Met name de volgende Persoonsgegevens worden verwerkt via de Website:


 1. Browsegegevens


De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt voor het beheren van de AMEN Website verzamelen enkele persoonsgegevens tijdens hun normale werking waarvan de overdracht wordt beschouwd als onderdeel van internetcommunicatieprotocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om te worden gekoppeld aan geïdentificeerde personen maar kunnen door hun aard middels verwerking en koppeling aan gegevens van derden leiden tot de identificatie van gebruikers. Deze gegevenscategorie bestaat uit IP-adressen of domeinnamen van de computer die door gebruikers wordt gebruikt om verbinding te maken met de Website, URI (Uniform Resource Identifier) van de verzochte middelen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek naar de server te versturen, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt verstuurd, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord van de server (succesvol, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van deze Website en de websites van onze klanten te verzamelen, voor het correct functioneren van deze laatstgenoemden en voor het identificeren van fouten en/of misbruik en worden onmiddellijk na de verwerking gewist. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in het hypothetische geval van computercriminaliteit die de Website of derden schade berokkent. Met uitzondering van deze situatie zullen de gegevens over webcontacten niet langer dan veertien dagen worden bewaard, tenzij specifieke verzoeken worden ingediend door de gebruiker (bijv. toegang tot de persoonlijke pagina's van de gebruiker binnen AMEN zoals een opsomming van de gebruikte diensten, gepubliceerde informatie, enz.).


 1. Gegevens die worden verwerkt als u gebruikmaakt van social media


Naast het invullen van het juiste registratieformulier, kunt u zich ook aanmelden voor de Diensten als u een Facebook-profiel hebt door op de ?Inloggen met Facebook?-knop te klikken. In dit geval verstuurt Facebook automatisch enkele Persoonsgegevens naar AMEN, zoals aangegeven in het pop-up scherm dat in beeld verschijnen als u een aanvraagt indient zodat u geen andere formulieren in hoeft te vullen. Als u al een geregistreerde gebruiker van AMEN bent en ook een Facebook-profiel hebt, kunt u uw AMEN-profiel koppelen aan uw Facebook-profiel door op te ?Inloggen met Facebook?-knop en daarna op ?Profiel koppelen? te klikken. Hierdoor wordt uw AMEN-identificatiecode gekoppeld aan uw Facebook-gebruikerscode en kunt u zichzelf direct authentiseren voor uw AMEN-controlepaneel met de ?Inloggen met Facebook?-knop zonder dat u inloggegevens in hoeft te voeren.

Hiermee geeft u AMEN de mogelijkheid om uw AMEN-profiel te koppelen aan Google-, Twitter- en LinkedIn-profielen. In deze gevallen zullen deze social media websites automatisch enkele Persoonsgegevens aan AMEN versturen, zoals aangegeven in het pop-up scherm dat verschijnt als u een verzoek indient.


 1. Gegevens die vrijwillig door de betrokkene worden verstrekt


Als u gebruikmaakt van specifieke Diensten (zoals AMEN-acties waarmee u domeinnamen aan derden kunt toewijzen), zullen de Persoonsgegevens van derden die u verstrekt aan de Dienstenmanager worden verwerkt. In dit geval wordt u beschouwd als een onafhankelijke gegevensverantwoordelijke en accepteert u alle wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden. In deze context vrijwaart u AMEN volledig voor alle klachten, eisen en vorderingen voor vergoedingen voor schade die voortvloeiend uit de verwerking en dergelijke van gegevens van derden die aan AMEN zijn verstrekt middels het gebruik van de Diensten in schending van de toepasselijke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. Indien u Persoonsgegevens van derden verstrekt of verwerkt bij het gebruik van de Dienst, verklaart u hiermee, en accepteert u alle bijhorende verantwoordelijkheden, dat deze specifieke verwerking op passende rechtsgronden plaatsvindt (bijvoorbeeld toestemming van de betrokkene) in overeenstemming met Artikel 6 van de AVG, wat de verwerking van de betrokken Persoonsgegevens legitimeert.


 1. Domeinnaam registratiegegevens


Met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van domeinnaambeheer, moet u er rekening mee houden dat AMEN alleen de verwerking uitvoert die strikt noodzakelijk wordt geacht voor het verlenen van de dienst, met uitzondering van verdere verwerking op basis van een passende rechtsgrond uit hoofde van Artikel 6 van de AVG (bijvoorbeeld uw toestemming). De gegevens die worden verzameld door AMEN als onderdeel van een aanvraag voor het registreren van een domeinnaam zijn beperkt tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het verlenen van de dienst en genoemd in de Bestelling van de Dienst in Artikel 4.3. Het verstrekken van deze gegevens is niet verplicht, maar als u de gegevens niet verstrekt kan AMEN de gevraagde dienst niet aanbieden. Houd er rekening mee dat Persoonsgegevens van de domeinnaamhouder kunnen worden verstrekt aan derden zoals strikt noodzakelijk voor het aanbieden van de dienst. Voor het beheren van domeinnamen, de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (hierna ?Icann?) moet AMEN, als de registrerende partij, een kopie van de gegevens die nodig zijn om een domeinnaam te registreren verstrekken aan een gecertificeerde Bewaarnemer die handelt onder de bevoegdheid van Icann.

Deze dienst wordt aangeboden aan AMEN door Iron Mountain Intellectual Property Management, aangewezen door Icann.

Bovendien kunnen de gegevens openbaar worden gemaakt aan de nationale registratie-instanties aan wie AMEN de technische en administratieve documentatie op grond van toepasselijke wetgeving moet verstrekken, alsook aan andere instanties die gecertificeerd zijn voor het registreren van domeinnamen met betrekking tot extensies waarvoor AMEN niet geaccrediteerd is. Deze vorm van delen van gegevens is nodig om gebruik te maken van de dienst en daarom rechtmatig in overeenstemming met toepasselijke privacywetgeving op grond van Artikel 6 lid 1 en b van de AVG. Hieruit volgt dat wanneer u zich aanmeldt voor de dienst, u instemt met de openbaarmaking van sommige Persoonsgegevens aan de bovenstaande instanties. Als u een verzoek indient voor het registreren van een domeinnaam, voorziet u AMEN van Persoonsgegevens van andere derden die betrokken zijn bij de verwerking, wordt u beschouwd als een onafhankelijke gegevensverantwoordelijke, en accepteert u alle wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden. In deze context vrijwaart u AMEN volledig voor alle klachten, eisen en vorderingen voor vergoedingen voor schade die voortvloeiend uit de verwerking en dergelijke van gegevens van derden die aan AMEN zijn verstrekt middels het gebruik van de Diensten in schending van de toepasselijke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. Indien u Persoonsgegevens van derden verstrekt of verwerkt bij het gebruik van de Dienst, verklaart u hiermee, en accepteer u alle bijhorende verantwoordelijkheden, dat deze specifieke verwerking op passende rechtsgronden plaatsvindt in overeenstemming met Artikel 6 van de AVG, wat de verwerking van de betrokken Persoonsgegevens legitimeert. Bovendien zullen de gegevens om de diensten te  verlenen worden gepubliceerd in de WHOIS-databank met Persoonsgegevens van personen die domeinnamen zijn toegewezen. Met betrekking tot deze verwerking, houd er rekening mee dat Icann optreedt als een zelfstandige gegevensverantwoordelijke en AMEN geen controle kan uitoefenen over de verwerking van de Persoonsgegevens die door deze instantie wordt uitgevoerd. Het beleid van Icann wordt momenteel herzien en relevante ontwikkelingen worden op passende wijze gemeld. Bovendien kunnen domeinnamen worden gepubliceerd in de WHOIS-gegevensbank die beheerd wordt door de bevoegde autoriteiten die momenteel ook hun beleid inzake de publicatie van persoonsgegevens aan het herzien zijn. We benadrukken dat deze instanties als onafhankelijke gegevensverwerkers optreden en dat AMEN voor haar domeinregistratiedienst de gegevens van de domeinnaamhouder moet delen (anders zou het niet mogelijk zijn om de dienst aan te bieden) en geen controle kan uitoefenen over de verwerking van deze instanties. AMEN, voor zover dit op hem betrekking heeft als onderdeel van het verstrekken van domeinnamen, zal uw Persoonsgegevens niet openbaar maken.


 1. Activiteitengegevens


Als onderdeel van de e-maildienst verwerkt AMEN bepaalde gegevens voor de overdracht van communicatie via het elektronische communicatienetwerk. Deze gegevens zijn vermeld in Wetsbesluit nr. 109 van 30 mei 2008 en omvatten specifiek:

- gebruikte IP-adres, e-mailadres en eventueel afzender-ID;

- IP-adres en volledig gekwalificeerde domeinnaam van de mail exchanger host voor SMTP-technologie, of elke andere soort hort van een andere technologie die wordt gebruikt voor de overdracht van communicatie;

- e-mailadres en eventuele andere ID van de ontvanger van de communicatie;

- IP-adres en volledig gekwalificeerde domeinnaam van de mail exchanger host (voor SMTP-technologie), of andere soort host (voor een andere gebruikte technologie) die het bericht heeft afgeleverd;

- IP-adres gebruikt door de ontvanger voor het ontvangen en/of doorbladeren van e-mailberichten, ongeacht de gebruikte technologie of protocol;

- datum en (GMT) tijdstip van de aanmelding en afmelding van een gebruiker op een online e-maildienst, samen met het gebruikte IP-adres, ongeacht de toegepaste technologie en protocol;

- Gebruikte internetdienst.


Deze gegevens worden verwerkt en bewaard door AMEN om de dienst aan te bieden en op grond van een wettelijke verplichting, met name voor het detecteren en voorkomen van strafbare feiten, en AMEN neemt strenge beveiligingsmaatregelen waardoor de gegevens enkel schriftelijk toegankelijk zijn voor speciaal bevoegde personen, die er uitsluitend toegang toe hebben voorafgaand aan een verzoek van een gerechtelijke autoriteit, vergezeld van een met redenen omkleed bevel van het Openbaar Ministerie en altijd met zeer geavanceerde authenticatietechnieken zoals wettelijk vereist. Op grond van wettelijke vereisten bewaart AMEN de Persoonsgegevens voor het detecteren en vervolgen van misdaden voor een periode van zes jaar na het verzamelen ervan. Bovendien worden de gegevens door AMEN verwerkt voor de typische activiteiten die voortvloeien uit het aanbieden van de dienst (zoals documentatiedoeleinden in geval van factureringsgeschillen of betalingsvorderingen, voor het opsporen van fraude, voor het uitvoeren van analyse namens klanten) in overeenstemming met de wet. In dit geval worden de Persoonsgegevens bewaard onder strenge beveiligingsmaatregelen worden genomen zoals wettelijk vereist voor een periode van zes maanden na het verzamelen ervan en hierna verwijderd.


 1. Cookies.

- Definities, kenmerken en toepassing van normen

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verstuurd door websites die door de gebruiker worden bezocht en die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen zodat ze bij een later bezoek aan dezelfde Website terug kunnen worden gestuurd. Dankzij deze cookies onthoudt de Website de handelingen en voorkeuren van de gebruiker (zoals inloggegevens, gekozen taal, grootte van het lettertype, andere weergave-instellingen, enz.) zodat deze niet nogmaals opgegeven hoeven te worden als de gebruiker de Website later weer bezoekt of een andere pagina op dezelfde Website bezoekt. De cookies worden gebruikt voor elektronische authenticatie, voor het controleren van sessies en het opslaan van informatie over de activiteiten van gebruikers die een Website bezoeken, en kunnen ook een unieke ID-code bevatten waarmee het systeem de browse-activiteiten van een gebruiker op de Website zelf kan volgen voor statistische of reclamedoeleinden. Als een gebruiker een Website bezoekt kan hij ook cookies van websites of webservers van derden ontvangen (zogenaamde cookies van derden). Sommige handelingen zijn niet mogelijk zonder het gebruik van cookies aangezien ze in sommige gevallen technisch noodzakelijk zijn voor de werking van de Website.

Er zijn verschillende soorten cookies, afhankelijk van hun kenmerken en functies, en ze kunnen voor verschillende periodes worden opgeslagen op de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker: de zogenaamde sessiecookies, die automatisch worden verwijderd bij het sluiten van de browser; de zogenaamde permanente cookies, die op het apparaat van de gebruiker blijven en aflopen na een vooraf ingestelde vervaldatum.

Op grond van huidige Italiaanse wetgeving is niet altijd de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker vereist voor het gebruik van cookies. Er is met name geen toestemming vereist voor ?technische cookies?. Dit zijn cookies die uitsluitend worden gebruikt voor het overbrengen van communicatieberichten over een elektronisch communicatienetwerk of die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van een dienst die specifiek is verzocht door de gebruiker. In andere woorden, dit zijn cookies die onmisbaar zijn voor de werking van de Website of vereist zijn voor de activiteiten die zijn aangevraagd door de gebruiker.

Technische cookies waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker nodig is omvatten volgens de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit (zie Bepaling Identificatie van vereenvoudigde methoden voor het geven van toestemming en het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van cookies van 8 mei 2014, hierna de ?Bepaling?) ook:

·          ?analytische cookies? die direct worden gebruikt door de beheerder van de Website om informatie te verzamelen in geaggregeerde vorm over het aantal gebruikers en hoe deze de Website bezoeken;

·         browse- of sessiecookies (om aan te melden);

·         functionele cookies, waarmee de gebruiker op een Website kan navigeren volgens een geselecteerd aantal criteria (zoals taal, geselecteerde aankopen) voor het verbeteren van de diensten die aan de gebruiker worden verstrekt.

?Profielcookies? die zijn geplaatst om gebruikersprofielen aan te maken en om advertenties te versturen die aansluiten op de voorkeuren van de gebruiker tijdens het bezoeken van het netwerk vereisen de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

- Soorten cookies die worden gebruikt door de Website en het inschakelen en uitschakelen ervan

Bezoek www.simply.com voor informatie over cookies of links naar het informatiebeleid van derden die cookie versturen die zijn aangegeven met een sterretje.

De Website gebruikt de volgende cookies die naar wens kunnen worden uitgeschakeld, met uitzondering van cookies van derden, in welk geval de gebruiker direct de inschakel- en uitschakelopties van deze cookies moet bestuderen zoals te vinden op de volgende links:

·         Technische browsing- of sessiecookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Website of de gebruiker in staat stellen om de verzochte inhoud en diensten te gebruiken.

·         Analytische cookies, waarmee het systeem kan begrijpen hoe de Website wordt gebruikt door de gebruikers. Deze cookies verzamelen geen informatie over het gebruikers-ID of persoonsgegevens. De verwerkte informatie is geaggregeerde en geanonimiseerd.

·         Functionele cookies waarmee de gebruiker specifieke functies van de Website kan inschakelen volgens een geselecteerd aantal criteria (zoals taal, geselecteerde aankopen) voor het verbeteren van de diensten die aan de gebruiker worden verstrekt.

·         Profielcookies worden gebruikt om advertenties te versturen die aansluiten op de voorkeuren van de gebruiker zoals bepaald binnen de online browse-omgeving.


LET OP: het verwijderen van de technische en/of functionele cookies van de Website maakt het gebruik van bepaalde diensten of functies van de Website onmogelijk en resulteert in fouten, in welk geval de gebruiker verplicht is om gegevens handmatig aan te passen of in te voeren elke keer dat hij de Website bezoekt.


·         Cookies van derden, dat wil zeggen, cookies van websites of webdiensten die niet die van AMEN zijn, die worden gebruikt voor de specifieke doeleinden van die derden, waaronder profielcookies. Houd er rekening mee dat deze instanties, die hieronder worden genoemd met een link naar hun privacybeleid, zijn onafhankelijke gegevensverantwoordelijken wat betreft het verzamelen en verwerken gegevens via cookies. U moet daarom hun beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens, hun informatiebeleid en hun toestemmingsformulieren (voor het inschakelen en uitschakelen van bepaalde cookies) bezoeken zoals aangegeven in de bovenstaande Bepaling. In dit kader moet het worden opgemerkt dat AMEN haar uiterste best doet om de cookies op haar eigen Website bij te houden. Deze worden regelmatig bijgewerkt in de onderstaande tabel waarbij we zorgen voor de transparantie van de cookies die rechtstreeks door AMEN worden verstuurd en de doeleinden van deze procedures. We bieden links naar het informatiebeleid van de derden die cookies versturen via onze Website. Deze partijen zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van hun informatiebeleid en het verkrijgen van toestemming van de gebruikers zoals voorzien in de Bepaling. Deze verantwoordelijkheid heeft niet alleen betrekking op de cookies die direct door de derden worden verstuurd maar ook op eventuele aanvullende cookies die via onze Website worden gebruikt door de derden via het gebruik van de diensten. AMEN kan geen controle uitoefenen over de cookies die worden verzonden door de leveranciers van diensten van de voornoemde derden en is niet op de hoogte van hun eigenschappen of doeleinden.

Het volgende onderdeel bevat links naar informatie over cookies van derden:


·         Adform            http://Website.adform.com/privacy-policy/en/

·         Zopim              https://www.zopim.com/privacy#cookie

·         Optimizely       https://www.optimizely.com/opt_out/

·         Google*          https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/types/

·         Facebook         https://it-it.facebook.com/help/cookies

·         Open-Xchange https://www.open-xchange.com/terms-and-conditions


De cookies die door AMEN via onze eigen Website worden verstuurd staan in detail hieronder beschreven:

Cookies op de Website

Soort cookies en Verantwoordelijke

Technische naam van cookies

Functie en doel

Bewaartermijn

AMEN

·         eerste-partij


Technisch

orderCodeCK

Deze cookie wordt gebruikt om de ID-code van de bestelling van een koper te bewaren. Hiermee kan het systeem de informatie over de inhoud van een winkelwagen in geval van problemen bewaren.

Aan het einde van een sessie (sluiten van browser/2 uur aan inactiviteit)

AMEN

·         eerste-partij

Technisch

dpsid

Deze cookie wordt gebruikt om het unieke ID van de huidige sessie bij te houden. Deze cookie is essentieel voor de correcte werking van de Website (inclusief winkelwagentje).

Aan het einde van een sessie (sluiten van browser/2 uur aan inactiviteit)

AMEN

·         eerste-partij


Technisch

USERLOGGED

Deze cookie bevat de factuurnaam en achternaam, d.w.z. De ID-code van de gebruiker. Het wordt gebruikt om de gebruiker te identificeren indien dit nodig is om de dienst aan te bieden.

Aan het einde van een sessie (sluiten van browser/2 uur aan inactiviteit)

AMEN

·         eerste-partij


Technisch

USERID

Deze cookie bevat de ID-code van de gebruiker op het winkelplatform. Het wordt gebruikt om de gebruiker te identificeren indien dit nodig is om de dienst aan te bieden. In tegenstelling tot de vorige cookie bevat deze cookie de naam en achternaam van de gebruiker niet.

Aan het einde van een sessie (sluiten van browser/2 uur aan inactiviteit)

AMEN

·         eerste-partij

Technisch

renewItems

Deze cookie geeft het aantal producten aan dat door de klant wordt gebruikt die binnen 30 dagen verlopen. Het wordt gebruikt om gebruikers een automatische herinnering te sturen bovenaan de pagina als ze zich aanmelden.

Aan het einde van een sessie (sluiten van browser/2 uur aan inactiviteit)

AMEN

·         eerste-partij

Technisch

fmconfig

Deze cookies biedt de fileManager-dienst aan die door de gebruiker wordt gebruikt. Het zorgt ervoor dat het hostingplatform dingen kan opslaan en getoonde bestanden kunnen worden gesorteerd.

20 dagen

AMEN

·         eerste-partij

Technisch

newsTooltipShow

Gebruikt voor het beheer van Tooltips (klantberichtsysteem). Het wordt gebruikt om te communiceren met de klant door het tonen van berichten op de pagina, meldingen van nieuwe paginafuncties en diensten. Het is niet strikt noodzakelijk maar nuttig voor het verbeteren van onze diensten en de gebruikerservaring.

6 jaar

AMEN

·         eerste-partij

Technisch

gb_cp_*

Deze cookie bewaart de weergavevoorkeuren van de zijbalk (een deel van het bedieningspaneel met de producten die zijn gekocht en/of de klanten).

1 jaar

PEC-EMAIL.COM

·         eerste-partij

Technisch

PHPSESSID

Deze cookie wordt gebruikt om het unieke ID van de huidige sessie bij te houden. Deze cookie is essentieel voor de correcte werking van de Website.

Aan het einde van een sessie (sluiten van browser/2 uur aan inactiviteit)

PEC-EMAIL.COM

·         eerste-partij

Technisch

atmail6

Deze cookie wordt gebruikt om het unieke ID van de huidige sessie bij te houden. Deze cookie is essentieel voor de correcte werking van de Website.

Aan het einde van een sessie (sluiten van browser/2 uur aan inactiviteit)

PEC-EMAIL.COM

·         eerste-partij

Technisch

pennyblack

Cookies die de laatst ingevoerde gebruikersnaam bewaren voor een bezoek via een mobiele telefoon.

Aan het einde van een sessie (sluiten van browser/2 uur aan inactiviteit)

WEBMAI.AMEN

·         eerste-partij

Technisch

atmail6

Deze cookie wordt gebruikt om het unieke ID van de huidige sessie bij te houden. Deze cookie is essentieel voor de correcte werking van de Website.

Aan het einde van een sessie (sluiten van browser/2 uur aan inactiviteit)

.AMEN

·         eerste-partij


Technisch

cpIsLogged

Deze cookies dienen om de status van de gebruikerslogin te herkennen en zijn nodig voor de correcte weergave van bepaalde persoonsgegevens (de cookie zelf bevat geen persoonsgegevens).

Aan het einde van een sessie (sluiten van browser/2 uur aan inactiviteit)

.AMEN

·         eerste-partij


Technisch

cpLanguage

Deze cookie dient om de inhoud van de Website te tonen in de taal die is gekozen door de gebruiker.

6 jaar

.AMEN

·         eerste-partij


Technisch

cc_cookie_accept

Deze cookie onthoudt het accepteren van profielcookies (ook door derden) door de browsergebruiker.

6 jaar

.AMEN

·         eerste-partij


Technisch

cc_cookie_decline

Deze cookie onthoudt het weigeren van profielcookies (ook door derden) door de browsergebruiker.

6 jaar

SEARCH.AMEN

·         eerste-partij


Technisch

laravel_session

Deze cookies dient om de sessie op het zoeksysteem te bewaren.

2h

.AMEN

·         eerste-partij


Profiel aanmaken

_ashkii

Teller van de huidige browse-stap en sessieverwijzing

Aan het einde van een sessie (sluiten van browser/2 uur aan inactiviteit)

.AMEN

·         eerste-partij


Profiel aanmaken

_wicasa

Teller van de huidige browse-stap en eerste sessieverwijzing

90 dagen

.AMEN

·         eerste-partij


Profiel aanmaken

cookid

Uniek sessie-ID

90 dagen

.AMEN

·         eerste-partij


Profiel aanmaken

dbmFP

Sessieverwijzingscode

Aan het einde van een sessie (sluiten van browser/2 uur aan inactiviteit)

.AMEN

·         eerste-partij


Profiel aanmaken

dbmPK

Eerste sessieverwijzingscode

90 dagen

.AMEN

·         eerste-partij


Profiel aanmaken

trkid

Cookies die uw keuze met betrekking tot privacycookies opslaan.

Aan het einde van een sessie (sluiten van browser/2 uur aan inactiviteit)Cookie-instellingen


De gebruiker kan hier keuzes maken over het accepteren van profielcookies. Het niet accepteren van bepaalde (profiel)cookies heeft geen invloed op de werking van de Website. De gebruiker kan (alle of een deel van de) technische en functionele cookies blokkeren of verwijderen via de specifieke instellingen van de gebruikte browser. De gebruiker moet er echter rekening mee te houden dat het niet accepteren van technische cookies mogelijk de Website onbruikbaar kan maken en de inhoud niet kan worden getoond en bepaalde diensten niet kunnen worden gebruikt. Het uitschakelen van de functionele cookies van de Website maakt het gebruik van bepaalde diensten of functies van de Website onmogelijk en resulteert in fouten, in welk geval de gebruiker verplicht is om gegevens handmatig aan te passen of in te voeren elke keer dat hij de Website bezoekt.


De keuzes van de gebruiker wat betreft cookies wordt opgeslagen in een specifieke cookie. Deze cookie kan in sommige gevallen echter niet goed werken: in deze gevallen raden wij u aan om de ongewenste cookies te verwijderen en het gebruik ervan in de instellingen van uw browser uit te schakelen.


De cookievoorkeuren van de gebruiker worden hersteld als verschillende browsers worden gebruikt om de Website te bezoeken.


Profielcookies

Profielcookies worden gebruikt om advertenties te versturen die aansluiten op de voorkeuren van de gebruiker zoals bepaald binnen de online browse-omgeving.

O Toegestaan

O Geweigerd

Opslaan

- Cookies via uw browser bekijken en aanpassen

U kunt kiezen welke eerste-partij cookies u wilt accepteren via het bijhorende proces van deze pagina. U kunt ook de cookies (geheel of gedeeltelijk) accepteren, blokkeren of verwijderen via de specifieke functies van uw browser.

Voor meer informatie over het instellen van uw cookievoorkeuren in uw browser, kunt u gebruikmaken van de volgende instructies:

·         Internet Explorer

·         Firefox

·         Chrome

·         Safari 1. Doeleinden van verwerking.

We hebben de volgende doeleinden voor onze verwerking op grond van uw uitdrukkelijke toestemming, indien nodig:

a. het aanbieden van de verzochte Diensten en het daaropvolgende onafhankelijke beheer van uw bedieningspaneel, waarmee u toegang kunt krijgen tot het registreren en aanmaken van uw gebruikersprofiel bij het aanbieden van de Diensten, waaronder het verzamelen, bewaren en verwerken van gegevens voor het opzetten en daaropvolgende operationele, technische en administratieve beheer van de relatie die voortkomt uit het verlenen van de Diensten en het uitwisselen van berichten gedurende deze relatie;

b. om u in staat te stellen om de AMEN Websites te bezoeken en te verkennen;

c. om in te gaan op verzoeken om hulp of informatie die we ontvangen via e-mail, telefoon of chat via het ?Contact opnemen?-onderdeel van onze Website of via het toepasselijke ?Privacymeldingen?-formulier op https://www.AMEN/company/segnalazioni-privacy.html?lang=en. Als wij ingaan op telefonische verzoeken om assistentie, informeren wij u dat de gesprekken kunnen worden opgeslagen zodat AMEN kan aantonen dat hij correct verzoeken heeft afgehandeld.

d. om kwijting te verkrijgen voor wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen;

e. om direct marketingactiviteiten uit te voeren via e-mail voor diensten die vergelijkbaar zijn met de diensten waarvoor u zich hebt aangemeld, tenzij u direct of later bezwaar hebt gemaakt tegen dergelijke verwerking, in het kader van de legitieme belangen van AMEN bij het adverteren van producten en diensten waarin u redelijkerwijs geïnteresseerd zou kunnen zijn;

f. om onderzoeken uit te voeren en marktstatistieken te bepalen; om u advertenties, informatie, commerciële informatie of enquêtes te versturen om de diensten te verbeteren (?klanttevredenheid?) via e-mail of SMS en/of telefonisch via een uitvoerder en/of via de officiële pagina's van AMEN op social media;

g. de gegevens mogen alleen voor specifieke diensten worden verwerkt om te worden gedeeld met derden voor hun marketingdoeleinden, namelijk om u te voorzien van informatie en/of om aanbiedingen te doen voor producten, diensten of initiatieven die worden aangeboden door andere bedrijven van de Dada Group en/of zijn filialen en/of dochterondernemingen en/of andere zakelijke partners en onderaannemers die handelen als onafhankelijke gegevensverantwoordelijken;

h. om gepersonaliseerde commerciële voorstellen te doen op basis van producten of diensten die u hebt gekocht of waarin u interesse hebt getoond tijdens een bezoek aan onze Website, of op basis van de groep klanten waartoe u behoort (profilering). Dit betekent bijvoorbeeld dat als u een detailhandelaar bent u commerciële aanbiedingen ontvangt die bedoeld zijn voor detailhandelaren; als u onze Website hebt bezocht voor informatie over bepaalde diensten, u aanbiedingen voor deze diensten zult ontvangen. Als u een dienst gebruikt kunt u gerichte communicatie van AMEN ontvangen (bijvoorbeeld het ontvangen van een waarschuwing indien de dienstcapaciteit tegen zijn limiet aan zit en een uitnodiging om deze capaciteit te verhogen, of een aanbieding van aanvullende diensten en/of diensten die aansluiten op de gekochte dienst). Dit soort analyses wordt doorgaans uitgevoerd op aankoopgegevens die betrekking hebben op zowel natuurlijke als rechtspersonen en de daarmee samenhangende beslissingen zijn niet uitsluitend gebaseerd op automatische verwerking. Deze verwerking is noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van de gegevensverantwoordelijke om zijn zakelijke voorstellen aan te passen. U kunt altijd bezwaar maken tegen deze verwerking via het bijhorende ?Privacymeldingen?-formulier op https://www.AMEN/company/segnalazioni-privacy.html?lang=en;

i. uitsluitend voor het beveiligen en voorkomen van frauduleus gedrag, maakt de Gegevensverantwoordelijke gebruik van een geautomatiseerd controlesysteem om gebruikersgedrag op de Website te volgen en te analyseren voor de verwerking van Persoonsgegevens, waaronder het IP-adres. Als een gevolg van deze verwerking heeft AMEN het recht om een persoon die frauduleus handelt op een AMEN Website, bijvoorbeeld om meerdere malen te profiteren van dezelfde aanbieding zonder hiertoe het recht te hebben, uit te sluiten van deze aanbiedingen of andere passende maatregelen te nemen om zichzelf te beschermen.


 1. Rechtsgrondslag en verplichte of optionele aard van de verwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van Persoonsgegevens voor de doeleinden genoemd in a), b) en c) van Artikel 3 is Artikel 6, lid 1 onder b van de AVG aangezien de verwerking vereist is om de overeengekomen diensten te verlenen. Het verstrekken van Persoonsgegevens voor deze doeleinden is optioneel, maar het niet verstrekken van Persoonsgegevens betekent dat de gevraagde Diensten niet kunnen worden verleend.

Het doel aangegeven in Artikel 3 sub d is een rechtmatige verwerking van Persoonsgegevens op grond van Artikel 6 lid 1 onder c van de AVG. Indien Persoonsgegevens zijn verstrekt, moet de verwerking mogelijk voldoen aan de wettelijke verplichtingen van AMEN.

Verwerkingen die worden uitgevoerd voor de marketingdoeleinden die zijn genoemd in Artikel 3 sub f en voor openbaarmaking aan derden zoals beschreven in Artikel 3 onder g zijn gebaseerd op uw toestemming op grond van Artikel 6 lid 1 onder a van de AVG. Het verstrekken van uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden is geheel optioneel en heeft geen invloed op uw gebruik van de Diensten. De verwerking genoemd in Artikel 3 sub e voor e-mailmarketing voor producten of diensten die vergelijkbaar zijn met door u aangeschafte producten of diensten is gebaseerd op Artikel 6, lid 1 onder f van de AVG, betreffende het legitieme belang van AMEN om zijn producten of diensten te adverteren in een context waarin de betrokkene redelijkerwijs dit soort verwerking kan verwachten en waartegen hij of zij te allen tijde bezwaar kan maken. Als u weigert om uw gegevens te laten verwerken voor marketingdoeleinden op grond van Artikel 3 onder e en f, kunt u dit te allen tijde instellen in uw bedieningspaneel, door een verzoek te sturen naar https://www.AMEN/company/segnalazioni-privacy.html?lang=en, of via de link onderaan de e-mail. Het verwerken voor het aanmaken van een profiel zoals genoemd in Artikel 3 onder h is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van de gegevensverantwoordelijke zoals genoemd in Artikel 6 lid 1 onder f van de AVG voor het personaliseren van commerciële communicatie. De verwerking genoemd in Artikel 3 onder i is ook gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van de gegevensverantwoordelijke om fraude en zwendel te detecteren waarvan zij slachtoffer is in overeenstemming met Artikel 6 lid 1 onder f van de AVG.


5. Ontvangers van persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens kunnen voor de doeleinden opgenomen in Artikel 3 worden gedeeld met: 

a. instanties die gewoonlijk handelen als gegevensverwerkers zoals i) personen, bedrijven of professionele instanties die AMEN voorzien van advies en ondersteuning met betrekking tot boekhouding, administratie, juridische zaken, belastingzaken, financiële zaken en incassozaken met betrekking tot het verstrekken van de Diensten; ii) instanties waarmee zaken worden gedaan voor het aanbieden van de Diensten (bijvoorbeeld nationale en internationale registratie-autoriteiten waaraan technische en administratieve documentatie en onderhoudsformulieren worden verzonden, de autoriteiten die de WHOIS-databank met de persoonsgegevens van verkrijgenden van domeinnamen beheren, creditcardverstrekkers (Mercury Payments and Banca Sella), enz.) iii) personen die bevoegd zijn om technisch onderhoud uit te voeren (waaronder onderhoud aan netwerkapparatuur en elektronische communicatienetwerken; iv) Italiaanse of buitenlandse onderdelen van de Dada-groep, voor administratieve en statistische doeleinden (gezamenlijk de ?Ontvangers?);

b. instanties, entiteiten en overheden die uw Persoonsgegevens openbaar maken in overeenstemming met wettelijke bepalingen of overheidsbevelen (AMEN kan bijvoorbeeld voor een politieonderzoek verzoeken van de gerechtelijke autoriteit ontvangen voor het verstrekken van bezoekersregistraties); 

c. personen die door AMEN toestemming hebben gekregen voor het verwerken van de Persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten die strikt verband houden met de Diensten en die zich hebben verbonden tot vertrouwelijkheid of een passende wettelijke vertrouwelijksheidsverplichting hebben, bijvoorbeeld de werknemers van AMEN.

d. zakelijke partners die voor hun eigen onafhankelijke en afzonderlijke doeleinden als u hier specifiek toestemming voor hebt gegeven.

U kunt de complete lijst met gegevensverwerkers ontvangen door een schriftelijk verzoek te versturen via https://www.AMEN/company/segnalazioni-privacy.html?lang=en.


6. Overdracht van persoonsgegevens

Sommige van uw Persoonsgegevens worden gedeeld met Ontvangers die zich mogelijk buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. AMEN zorgt ervoor dat uw Persoonsgegevens door deze Ontvangers worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. Overdracht kan plaatsvinden op grond van een geschiktheidsverklaring of de standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Meer informatie is verkrijgbaar bij de gegevensverantwoordelijke. Voor de domeinnaamregistratiediensten worden de gegevens gedeeld met de instanties die zijn genoemd in Artikel 2 onder e van dit beleid. In sommige gevallen vereist deze verwerking de overdracht van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte. Aangezien deze overdracht noodzakelijk is voor uw gebruik van de dienst, is het gerechtvaardigd op grond van Artikel 49 lid 1 onder b van de AVG in overeenstemming met de huidige privacywetgeving.


7. Bewaren van gegevens

De Persoonsgegevens die worden verwerkt voor de doeleinden genoemd in Artikel 3 onder a, b en c worden bewaard voor zolang strikt noodzakelijk om deze doeleinden te bereiken. Aangezien de Persoonsgegevens worden verwerkt voor het aanbieden van de Diensten, bewaart AMEN de Persoonsgegevens voor de periode die door de Italiaanse wet wordt toegestaan om zijn belangen te beschermen (Artikel 2946 en de daaropvolgende artikelen van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek).

De Persoonsgegevens die worden verwerkt voor de doeleinden genoemd in Artikel 3 onder d worden bewaard voor zolang dit noodzakelijk is op grond van een specifieke verplichting of onder toepasselijk recht. Bij wijze van voorbeeld: de eerder aangegeven bezoekergegevens worden bewaard voor een periode van zes jaar nadat ze worden aangemaakt voor gerechtelijke doeleinden; anders worden ze bewaard voor zes maanden.

Voor de doeleinden genoemd in Artikel 3 onder e en f, mogen uw Persoonsgegevens worden verwerkt tot u uw toestemming intrekt of voor een periode van 3 jaar nadat u niet langer een klant bent van AMEN, of u alleen hebt aangemeld voor de Website maar geen producten of diensten hebt aangeschaft. AMEN heeft in ieder geval de mogelijkheid om uw Persoonsgegevens te bewaren voor de periode die door de Italiaanse wet wordt toegestaan om zijn belangen te beschermen (Artikel 2947 sub 1 en 3 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek). Meer informatie over de bewaartermijn en de criteria voor het bepalen van deze termijn kunnen schriftelijk worden opgevraagd bij de gegevensverantwoordelijke of de DPO.


8. Rechten van betrokkenen

U hebt te allen tijde het recht om AMEN te verzoeken tot toegang tot uw Persoonsgegevens of om deze te corrigeren of te verwijderen of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan in de situaties beschreven in Artikel 20 van de AVG. U hebt het recht om de verwerking te laten beperken in de gevallen genoemd in Artikel 18 van de AVG en om uw gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machine leesbare indeling (overdraagbaarheid) in de gevallen genoemd in Artikel 20 van de AVG.


Verzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend via deze link. Om uw recht op overdraagbaarheid uit te oefenen en voor informatie over hoe dit plaatsvindt, kunt u de volgende link bezoeken: https://www.AMEN/portabilita-dei-dati/?lang=en.


Houd er rekening mee dat indien verzoeken van betrokkenen met betrekking tot het melden van misbruik van de Diensten of spamactiviteiten die zijn verboden op grond van de overeenkomst zoals opgenomen in paragraaf 8 van de Algemene voorwaarden voor dienstverlening door een AMEN-klant (let erop dat een klant normaliter handelt als een gegevensverantwoordelijke op grond van de AVG), en indien verdere verzoeken voor de uitoefening van de rechten op grond van Artikel 15 en de daaropvolgende artikelen van de AVG, zal AMEN zonder in te gaan op de details van het verzoek zowel de klant/gegevensverantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte brengen en tegelijkertijd de betrokkene voorzien van informatie over de klant/gegevensverantwoordelijke.


U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder (de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit) op grond van Artikel 77 van de AVG als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving.


9. Wijzigingen

Dit privacybeleid is in werking getreden op _____________. AMEN heeft het recht om de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk te wijzigen of bij te werken als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving.

Indien de wijzigingen in dit beleid betrekking hebben op materiële wijzigingen in de verwerking of een significante impact kunnen hebben op de betrokkenen, zal AMEN deze betrokkenen op passende wijze en tijdig op de hoogte stellen.


Laatst bijgewerkt op: ________________


0900-amenworld

Technisch support

Heeft u support nodig? In de sectie Support vindt u de FAQ, woordenlijst en procedure wizards om u te helpen met uw vragen over onze producten.

Via uw Controle Paneel kunt u ons uw support vraag toesturen.

Resellers

Wilt u Reseller van onze producten worden? Ga naar de speciale Reseller pagina, ontdek de voordelen en profiteer van de speciale tarieven.