Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening

Hieronder staan de algemene contractvoorwaarden die gelden voor alle domeinen of diensten die via Amen worden aangeschaft:


1 - DEFINITIES
De volgende woorden hebben de volgende betekenis in deze algemene voorwaarden en in de aanvullende voorwaarden:

1.1 Amen:
Onder ?Amen? wordt verstaan Amen Nederland B.V., gevestigd te Son aan het Science Park 5630. Postadres: Postbus 171, 5690 AD Son. KvK-nummer: 34212499. BTW-nummer: NL 813760483B01.

1.2 Amen Website:
Onder ?Amen Website? wordt verstaan de website https://www.amenworld.nl

1.3 Bestelformulier:
Onder ?Bestelformulier? wordt verstaan een van de bestelformulieren zoals deze online toegankelijk zijn op de Amen Website.

1.4 Consument:
Onder ?Consument? wordt verstaan de Klant die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.5 Diensten:
Onder ?Diensten? wordt verstaan de door Amen te verlenen diensten, zoals beschreven op de verschillende Bestelformulieren.

1.6 Klant:
Onder ?Klant? wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Amen. Tevens wordt hiermee een Reseller bedoelt: een natuurlijke of rechtspersoon welke Amen producten aankoopt met als doel deze door te verkopen aan eindgebruikers.

1.7 Eindgebruiker: Aankoop door een Reseller namens een derde welke de eindgebruiker is van de dienst


1.8 Overeenkomst:
Onder ?Overeenkomst? wordt verstaan de tussen Amen en de Klant gesloten overeenkomst met betrekking tot door Amen aan de Klant te leveren Diensten

1.9 Controle paneel:
Onder ?Controle paneel? wordt verstaan een online alleen voor de Klant en Amen toegankelijk gedeelte van de Amen Website waar de Klant onder andere zijn gegevens en informatie over de door hem afgenomen Diensten kan inzien en/of beheren. Amen zal de Klant, na het aangaan van de eerste overeenkomst de betreffende inloggegevens via e-mail doen toekomen.

1.10 Registrar:
Onder "Registrar" wordt verstaan een organisatie die bevoegd is om de officile registratie van een bepaald domeinnaam te verzorgen.

1.11 Systemen:
Onder ?Systemen? wordt verstaan de systemen die Amen voor de uitvoering van de Diensten gebruikt, in het bijzonder hardware en software.

2 - LOOPTIJD EN RECHT OP OPZEGGING: Deze AVD gelden voor onbepaalde tijd, in tegenstelling tot de overeenkomsten voor de afzonderlijke Diensten, waarvan de looptijd in de betreffende BD zal zijn aangegeven.

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van alle Overeenkomsten die Amen met haar Klanten is aangegaan vanaf 1 oktober 2009. Op elke door Amen aangeboden Dienst zijn bovendien specifieke aanvullende voorwaarden van toepassing, zoals hieronder nader beschreven.

2.2
De aanbiedingen op de Amen Website zijn vrijblijvend en moeten worden gezien als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Klant een Bestelformulier heeft verzonden en de ontvangst van dit Bestelformulier door Amen is bevestigd. Amen zal deze bevestiging zo spoedig mogelijk per e-mail versturen.

2.3
Behalve in het geval dat Amen op verzoek van de Klant vr het verstrijken van deze termijn met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen, en onverminderd eventuele ?niet goed, geld terug? garanties, heeft de Klant die handelt als Consument gedurende zeven werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst het wettelijke recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De Klant heeft in dat geval recht op kosteloze teruggave van het door hem aan Amen betaalde. De Klant kan daartoe contact opnemen met Amen via e-mail of via de Persoonlijke Online Ruimte.

2.4
De Overeenkomst wordt aangegaan voor de op het Bestelformulier aangegeven termijn. Na het einde van deze termijn eindigt de Overeenkomst automatisch. Amen zal de Klant in beginsel voor het einde van deze termijn benaderen met een uitnodiging tot het aangaan van een nieuwe Overeenkomst. Amen raadt de Klant aan om minstens veertien dagen voor het einde van de Overeenkomst een nieuwe Overeenkomst aan te gaan, om een ononderbroken voortzetting van de dienstverlening te bevorderen.

2.5
Indien een Overeenkomst is beindigd en er niet aansluitend een nieuwe gelijksoortige Overeenkomst is afgesloten, dan zal Amen alle data verwijderen die op basis van de Overeenkomst op haar Systemen zijn geplaatst. Om dataverlies te voorkomen raadt Amen de Klant daarom aan om vr het einde van de Overeenkomst een back-up te maken van deze data en deze back-up buiten Amens Systemen te bewaren.

De Klant neemt notie van het feit dat het recht op opzegging aangegeven in het genoemde art. niet kan worden uitgevoerd ten aanzien van overeenkomsten voor de levering van diensten waarvan de uitvoering is begonnen voordat de bovengenoemde tien dagen zijn verstreken, of als de Klant geen Consument is.

3 - VERZOEK OM DIENSTEN VOOR REKENING VAN DERDEN:In geval van een verzoek voor rekening van derden (eindgebruikers) door de Reseller die de diensten van Amen ? ook gratis ? aanbiedt, moet de Reseller zelf zich aan de volgende voorwaarden houden:

3.1
De Reseller dient, na acceptatie van deze voorwaarden, een identiteitsbewijs alsmede een bewijs met BTW nummer mailen naar sales@amenworld.nl alvorens de Reseller als zodanig kan worden gevalideerd.

3.2
De Reseller moet ervoor zorgen dat de eindgebruiker in de verplichtingen in deze AVD, evenals die in de BD van de verzochte dienst, evenals het Icann-beleid betreffende de TLD onder verantwoordelijkheid van Icann zelf ( www.icann.org/registrars/ra-agreement-17may01 ), zal onderschrijven en in acht zal nemen. De Reseller mag niet het Icann logo in welke hoedanigheid dan ook gebruiken tenzij de Reseller door Icann is geaccrediteerd. Wat betreft het verzoek tot registratie van een domeinnaam moet de Reseller ervoor zorgen dat de regels en de technische procedures van de Registratie bekend zijn en in acht worden genomen. Daarnaast moet de Reseller ervoor te zorgen dat de eindgebruiker de verplichtingen van deze overeenkomst kent en in acht neemt. De Reseller blijft in ieder geval als enige aansprakelijk jegens Amen voor de gevolgen; de Reseller moet zich dan eventueel verhalen op de eindgebruiker.

3.3
De Reseller verplicht zich en garandeert hierbij dat de eindgebruikers voor iedere Bestelling een geschikte overeenkomst zullen sluiten. De Klant verklaart en garandeert hierbij dat de Bestellingen geen inbreuk zullen maken op rechten van derden. Met name verklaart en garandeert de Klant dat in geval van een verzoek om registratie van een domeinnaam, de verzoeken Domeinnamen betreffen ten aanzien waarvan de eindgebruiker uitdrukkelijk heeft verklaard ieder recht te bezitten. Tevens dient de Reseller de domeinnaam te registreren op naam van de eindgebruiker. Het niet registreren van de domeinnaam op naam van de eindgebruiker zal resulteren in opschorting van de dienst totdat de Reseller de Whois gegevens met aanpast.

3.4
De Reseller moet ervoor zorgen dat zowel de eigen gegevens als die van de eindgebruiker altijd up-to-date zijn, en iedere eventuele wijzigingen onmiddellijk aan Amen wordt doorgegeven.

3.5
De Reseller verplicht zich te garanderen dat de wetten inzake privacybescherming in acht worden genomen, en degene aan wie de domeinnaam wordt toegewezen daar informatie over te verschaffen, ook wat betreft de aan de Autoriteit mede te delen gegevens

3.6
De Reseller verplicht zich alle dienstmededelingen die Amen nuttig acht aan diens eigen klant door te sturen. De Reseller zal rechtstreeks aansprakelijk zijn jegens de eindgebruiker, en jegens Amen, als de in dit punt aangegeven informatie niet wordt doorgestuurd. Alleen in de door de Registratieautoriteit voorziene gevallen en op diens uitdrukkelijke verzoek kan Amen de eindgebruikers rechtstreeks contacteren om informatie te sturen, waarbij wordt gepreciseerd dat deze informatie niet van commercile aard mag zijn. De Reseller garandeert dat de aankopen voor rekening van derde eindgebruikers, of in ieder geval alle activiteiten die de Reseller uitoefent voor rekening van derde eindgebruikers uitsluitend zullen worden uitgevoerd op grond van een opdracht van de eindgebruiker voor het aankopen van de dienst. De Reseller zal als enige aansprakelijk zijn, en verplicht zich in die zin Amen vrij te waren voor ieder gevolg dat voortvloeit uit aankopen van diensten en/of producten van Amen die niet door de derde zijn geautoriseerd. De Reseller neemt iedere aansprakelijkheid op zich ten aanzien van de aan Amen doorgestuurde Bestellingen, en verplicht zich Amen, de andere bedrijven van de DADA-groep en de hulpbedrijven van Amen vrij te waren van en schadeloos te stellen voor alle claims van derden met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst en/of de schending door de Reseller of de Registrant van de verplichtingen, verklaringen en garanties in deze overeenkomst.

3.7
De Reseller biedt de eindgebruiker de diensten aan met dezelfde looptijd als dat deze door Amen wordt aangeboden.

3.8
De Reseller garandeert dat deze de benodigde technische kennis bezit om de provisioning met betrekking tot de diensten van de eindgebruiker te kunnen uitvoeren.

3.9
De eindgebruiker dient met de Reseller te communiceren betreffende de dienstverlening. Indien de eindgebruiker rechtstreeks via Amen diensten afneemt kan Amen hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Indien de Whois informatie gegevens bevat waardoor te herleiden is dat de Reseller de dienstverlening afneemt bij Amen kan Amen ook hier niet verantwoordelijk worden gehouden.

4 - DIENSTEN OP PROEF: Amen kan de Klant diens diensten op proef bieden gedurende de periode en op de wijze die is aangegeven op de site van Amen en/of op het controle paneel. De dienst op proef zal zondermeer aan het einde van de proeftijd vervallen, en kan de Klant de dienst definitief kopen voor een periode van een jaar door diens wil daartoe opnieuw te kennen te geven. Als de diensten op proef worden aangeschaft moet de Klant in ieder geval altijd de in de BD voorziene voorwaarden voor de afzonderlijke diensten in acht nemen.

5 REGISTRATIEPROCEDURE - USER-ID EN WACHTWOORD:Tijdens het doorlopen van de registratieprocedure voor de Diensten, verplicht de Klant zich de aanwijzingen op de site Amen te volgen en diens persoonsgegevens op correcte wijze en naar waarheid te verstrekken.

5.1
Ofschoon de registratieprocedure voor de Diensten uitsluitend op telematische wijze wordt voltooid, kan de Klant in de op de site van Amen aangegeven gevallen ervoor kiezen diens gegevens via de telefoon aan een operator van Amen door te geven i.p.v. op telematische wijze. In dit laatste geval verplicht de Klant zich naast de op de site van Amen aangegeven procedure, de aanwijzingen van de operator te volgen. De Klant krijgt dus, na de gegevens via de telefoon aan de operator te hebben doorgegeven, toegang tot de webpagina op de veilige server, waar hij de aan de operator doorgegeven en door laatstgenoemde ingevoerde gegevens vindt, die de Klant moet controleren alvorens de registratie te bevestigen. De bevestiging moet binnen 10 kalenderdagen aan Amen worden medegedeeld; als na het verstrijken van deze termijn geen bevestiging is gegeven, zal Amen van iedere verplichting jegens de Klant zijn bevrijd. De bevestiging ontheft Amen in ieder geval van iedere aansprakelijkheid omtrent de door de Klant verstrekte gegevens. In ieder geval ? zowel van telematische als van telefonische communicatie ? verplicht de Klant zich tijdig iedere wijziging van diens gegevens die hij op een willekeurig moment heeft verstrekt, aan Amen door te geven. Als de klant vervolgens incorrecte of onvolledige gegevens doorgeeft, heeft Amen de mogelijkheid de dienst niet te activeren en/of op te schorten tot de Klant dit gebrek heeft verholpen.

5.2
De Klant verplicht zich actief mee te werken met Amen. In het bijzonder zal de Klant Amen binnen de vereiste termijnen alle documenten, inlichtingen en gegevens verschaffen die nodig zijn voor de verrichting van de Diensten.

5.3
Amen behoudt zich deze mogelijkheid ook voor in het geval de bevoegde organen (bijv. banken of eigenaren van creditcards) de door de Klant uitgevoerde betalingen betwisten. Wanneer de Klant voor het eerst verzoekt een Dienst te activeren, kent Amen hem een User-ID en een Wachtwoord toe. De Klant erkent dat deze User-ID en dit Wachtwoord een validatiesysteem vormen voor toegang van de Klant tot de Diensten. De Partijen erkennen en komen overeen dat dit User-ID en Wachtwoord de enige geschikte middelen vormen om de Klant te identificeren wanneer toegang tot de Diensten wordt verkregen. De Klant komt derhalve overeen en stemt ermee in dat alle handelingen die worden verricht met gebruikmaking van het genoemde User-ID en Wachtwoord aan hem zullen worden toegerekend, en hem zullen binden. De Klant erkent als enige aansprakelijk te zijn voor de handelingen die worden verricht m.b.v. diens User-ID en Wachtwoord, en verplicht zich deze geheim te houden en goed en zorgvuldig te bewaren, en ze niet aan derden over te dragen.

5.4
In ieder geval aanvaardt de Klant dat er tegen de informatische en/of telematische registraties die door Amen en/of diens leveranciers worden uitgevoerd verzet kan worden ingediend of dat ze als bewijsstuk kunnen worden voorgelegd aan iedere bevoegde Autoriteit in de zin en met de gevolgen van deze AVD, en dat, met name, de partijen ze als geschikt civielrechtelijk bewijs kunnen gebruiken om bestaan van de betrekkingen en/of handelingen die onderwerp van een eventueel geschil zijn aan te tonen.

6 - AARD VAN DE DIENSTEN - PRIJZEN EN BETALINGEN:De aard en het soort Diensten dat Amen de Klant verleent is beschreven in iedere afzonderlijke BD die laatstgenoemde zal aanvaarden.

6.1
De Overeenkomst wordt aangegaan voor de op het Bestelformulier aangegeven termijn. Na het einde van deze termijn eindigt de Overeenkomst automatisch. Amen zal de Klant in beginsel voor het einde van deze termijn benaderen met een uitnodiging tot het aangaan van een nieuwe Overeenkomst. Amen raadt de Klant aan om minstens veertien dagen voor het einde van de Overeenkomst een nieuwe Overeenkomst aan te gaan, om een ononderbroken voortzetting van de dienstverlening te bevorderen.

6.2
Indien een Overeenkomst is beindigd en er niet aansluitend een nieuwe gelijksoortige Overeenkomst is afgesloten, dan zal Amen alle data verwijderen die op basis van de Overeenkomst op haar Systemen zijn geplaatst. Om dataverlies te voorkomen raadt Amen de Klant daarom aan om vr het einde van de Overeenkomst een back-up te maken van deze data en deze back-up buiten Amens Systemen te bewaren.

6.3
De Prijzen voor de Diensten, alsmede de betalingsvoorwaarden en ?wijzen zijn vastgelegd in iedere BD of in de aangehechte bijlagen. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn alle Prijzen exclusief btw.

6.4
De klant dient verschuldigde bedragen bij vooruitbetaling te voldoen. Amen zal daartoe een factuur beschikbaar stellen in de Persoonlijke Online Ruimte. De klant zal een factuur binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen. Deze termijn geldt als fatale termijn zodat de Klant in verzuim is indien hij de factuur niet binnen deze termijn voldoet.

6.5
Indien de Klant niet binnen een gestelde termijn betaalt, is hij vanaf het verstrijken van die termijn wettelijke rente verschuldigd over het niet betaalde bedrag. Daarnaast heeft Amen recht op vergoeding van al haar gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van EUR 25.

6.6
Amen zal pas met de uitvoering van de Dienst beginnen, zodra zij de daarvoor verschuldigde betaling heeft ontvangen.

6.7
De prijzen voor de Dienst kunnen ook worden betaald met de creditcard door het betalingsformulier gedurende de registratieprocedure in te vullen.

6.8
In geval van stilzwijgende verlenging van de diensten geeft de Klant Amen uitdrukkelijk toestemming jaarlijks het bedrag voor de dienst in rekening te brengen. Wat de stilzwijgend verlengde diensten betreft, neemt de Klant notie van het feit dat in geval van verlenging de prijs zal worden toegepast die is aangegeven op de gepubliceerde prijslijst, die op de datum van verlening geldt. Alle fiscale lasten die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten door de Klant komen voor rekening van laatstgenoemde. De diensten worden niet automatische verlengt, alleen als de klant manifesteert dat hij het contract automatisch wilt verlengen, kan hij het activeren in het controle paneel bij de optie "automatische verlenging", volgens de voorwaarden die verklaard moet worden en die u kunt vinden bij de volgende link: http://www.amenworld.nl/domains/renew_automatic.html  . De klant heeft de mogelijkheid om de facturen te annuleren, hiervoor hoeft hij alleen naar zijn account van Paypal te gaan en het annuleren op de respectieve pagina. Als te laat wordt betaald, heeft Amen de mogelijkheid het verlenen van de Diensten op te schorten, en de Klant zal, zonder dat deze in verzuim hoeft te worden gesteld, verplicht zijn verzuimrente te betalen tegen de wettelijke rentevoet vermeerderd met 5 procentpunten, onverminderd het recht van Amen schadevergoeding te vragen. Amen behoudt zich de mogelijkheid voor, na dit op de site www.Amenworld.nl te hebben medegedeeld, de facturen in elektronisch formaat te versturen naar het op het moment van de aankoop verstrekte e-mailadres. Eventuele wijzigingen van het medegedeelde e-mailadres moeten dus uitsluitend door de Klant aan Amen worden medegedeeld.

7 - WIJZIGINGEN VAN DE AVD EN/OF DE BD:Amen behoudt zich het recht voor op een willekeurig moment deze AVD alsmede de voorwaarden van de BD te wijzigingen, waarvan de Klant minstens 30 dagen van tevoren via e-mail bericht van ontvangt. De Klant komt overeen en stemt ermee in dat dit bericht ook kan worden medegedeeld via de Algemene Mededelingen aan de Gebruiker die op de site van Amen worden gepubliceerd.

7.1
Afwijkingen en aanvullingen op de algemene en de aanvullende voorwaarden binden Amen slechts indien deze schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

7.2
Indien n of meer bepalingen in de algemene of de aanvullende voorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijke overeenkomstige strekking en blijven de overige bepalingen van de algemene en aanvullende voorwaarden onverkort van kracht.

7.3
Als de wijzigingen een aanzienlijke beperking van de geleverde diensten inhouden, heeft de Klant de mogelijkheid een BD of de op dat moment geldende AVD op te zeggen, door Amen daar binnen de in de voorgaande paragraaf aangegeven termijn van 30 dagen bericht van te geven; als binnen deze termijn geen bericht wordt gegeven, wordt de Klant geacht de wijzigingen te hebben aanvaard en zijn deze bindend jegens hem.

8 - GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT:De Klant zal de andere afnemers van onze Diensten en andere internetgebruikers niet hinderen en geen schade toebrengen aan de Systemen van Amen.

8.1
In het bijzonder zal de Klant geen software uitvoeren waarvan hij weet of behoort te weten dat die Amen, Amens klanten of andere internetgebruikers (kunnen) hinderen of schade (kunnen) toebrengen.

8.2
In een dergelijke situatie behoudt Amen zich het recht voor de verlening van de Dienst te onderbreken, waarvan minstens 48 uur vooraf - ook via e-mail - bericht moet worden gegeven, als er aantoonbare redenen zijn dat het gebruik van de Klant de stabiliteit, veiligheid en kwaliteit van de in gezamenlijk gebruik aangeboden diensten in gevaar kan brengen.

8.3
De Klant zal de Systemen van Amen niet gebruiken voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de regels in de Nederlandse Reclame Code, de goede zeden, de openbare orde en algemeen aanvaarde normen en waarden die gelden voor communicatie over het internet. In het bijzonder zal de Klant zich onthouden van:
a. spamming en hacking;
b. het maken van inbreuk op auteursrechtelijk beschermde werken of het op andere wijze handelingen in strijd met (intellectuele eigendoms-) rechten van derden, zoals het gebruik van illegale software;
c. het opslaan van software zoals virussen en spyware;
d. het openbaar maken of verspreiden van kinderporno of godslasterlijke, racistische, beledigende of privacy schendende informatie;

8.4
Amen behoudt zich het recht voor de Dienst onmiddellijk op te schorten als het bedrijf, naar diens discretionaire oordeel of na signalering van derden, van mening is dat de Klant via de Dienst activiteiten uitoefent die de verplichtingen in deze overeenkomst schenden. In dat geval moet de Klant, nadat Amen dit, ook via e-mail, heeft gesignaleerd, onmiddellijk het onderwerp van betwisting verwijderen, of documentatie verstrekken waarmee kan worden bewezen dat diens activiteiten volledig in overeenstemming zijn met de geldende voorschriften. Als de Klant niet onmiddellijk reageert, heeft Amen het recht de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen, onverminderd het recht van Amen op volledige betaling van de prijs, en diens recht stappen te ondernemen om eventuele schade volledig vergoed te krijgen.De Klant erkent als enige aansprakelijke te zijn voor de activiteiten die via de Dienst worden verricht of rechtstreeks of indirect aan hem toerekenbaar zijn, ook als de Klant een BD heeft ondertekend voor rekening van derden die hij heeft geautoriseerd de Dienst te gebruiken, en met name aansprakelijk te zijn voor de inhoud en de mededelingen die op of via de Diensten worden geplaatst, gepubliceerd, verspreid en verzonden. Amen kan dus op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige daden van strafrechtelijke, civiele of bestuurlijke aard die de Klant heeft gepleegd d.m.v. de Dienst.

8.5
De Klant vrijwaart Amen en zal haar schadeloosstellen, inclusief voor redelijke proceskosten, ten aanzien van aanspraken van derden, de medewerkers van Amen daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade hebben geleden die het gevolg is van handelen of nalaten van de Klant.

9 - COMMUNICATIE TUSSEN DE PARTIJEN:Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, komen de Partijen overeen en stemmen ze ermee in dat de e-mail wordt gebruikt voor de mededelingen die worden gevraagd of moeten worden gedaan in de zin van deze AVD en/of iedere afzonderlijke BD.

10 - INTELLECTUELE EN/OF INDUSTRILE EIGENDOMSRECHTEN:Amen blijft de enige eigenaar van alle eigendoms- en exploitatierechten met betrekking tot uitvindingen en programma's (inclusief software, documentatie, programma's, schriftelijke documentatie, studies, enz.) en wat verder is voorbereid, gerealiseerd, ontworpen met betrekking tot de verschafte Diensten o.g.v. iedere afzonderlijke BD van de Klant, die slechts een beperkt en niet overdraagbaar gebruiksrecht heeft.

11 - BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AMEN:

11.1
Amen zal zich inspannen om de door haar verleende Diensten op een professionele en vakkundige wijze uit te voeren. De Klant realiseert zich echter dat Amen niet kan garanderen dat haar Systemen te allen tijde beschikbaar zullen zijn, dat Amen niet verantwoordelijk is voor handelingen van andere Klanten of overige internetgebruikers en dat de Klant - tenzij anders overeengekomen - zelf verantwoordelijk is voor het maken van eventuele back-ups van data en voor de beveiliging van deze data. De klant is ten alle tijden verantwoordelijk voor het maken van structurele back-ups van haar data en gegevens ongeacht welk pakket of dienst de klant afneemt. De klant is dan ook als enige aansprakelijk voor eventuele gevolgen en schade met betrekking tot de klant zelf of eventuele derden. Amen Nederland B.V. maakt geen back-ups van de data van haar klanten.

11.2
Amen zal zich inspannen om werkzaamheden aan haar Systemen tijdig bekend te maken. Indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor door Amen te verrichten onderhoud, aanpassingen of verbeteringen van haar Systemen of voor het beschermen van haar Systemen tegen virussen en/of andere aanvallen, heeft Amen echter het recht om haar Systemen zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik hiervan te beperken.

11.3
Amen aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voorzover dat uit dit artikel 11 blijkt.11.4
De aansprakelijkheid van Amen (ongeacht of deze voortvloeit uit een aan Amen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit de wet) is beperkt tot vergoeding van schade, die een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de betreffende tekortkoming dan wel van de handeling of het nalaten waarop haar wettelijke aansprakelijkheid berust. De totale aansprakelijkheid van Amen is verder beperkt tot maximaal de prijs die Klant ingevolge de Overeenkomst verschuldigd is voor de werkzaamheden of prestaties, terzake waarvan Amen tekort is geschoten of in verband waarmee Amen op grond van de wet aansprakelijk is. Strekken de door Amen te verrichten werkzaamheden zich uit over meer dan n jaar, dan wordt de prijs voor die werkzaamheden gesteld op het totaal van de vergoedingen voor die werkzaamheden (excl. BTW) bedongen voor n jaar.

11.5
In geen geval zal de totale vergoeding aan Klant echter meer bedragen dan ? 10.000,00, ongeacht het aantal gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid van Amen berust.

11.6
Onder schade die een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Amen toe te rekenen tekortkoming dan wel van een handeling of nalaten waarop wettelijke aansprakelijkheid van Amen berust, wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Klant zou moeten maken om de prestatie van Klant aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Klant de overeenkomst heeft ontbonden;
b. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade die een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Amen toerekenbare tekortkoming dan wel van een handeling of nalaten waarop de wettelijke aansprakelijkheid van Amen berust;
c. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade die een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Amen toerekenbare tekortkoming dan wel van een handeling of nalaten waarop de wettelijke aansprakelijkheid van Amen berust; en
d. de redelijke kosten van herstel van schade, die door Amen is toegebracht aan zaken en/of personen.

11.7
De aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade, waaronder, maar niet beperkt tot, verloren of beschadigde gegevens(bestanden), aan derden verschuldigde boetes en/of schadevergoedingen, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.8
Aansprakelijkheid van Amen wegens een aan Amen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts, indien de Klant Amen onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan Amen een redelijke termijn wordt gesteld ter zuivering van tekortkoming van Amen en Amen ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Amen adequaat kan reageren.

11.9
Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk of elektronisch aan Amen te zijn gemeld. Indien de Klant bij deze Overeenkomst handelt als Consument dan geldt een termijn van twaalf maanden. Schade die niet binnen die termijn aan Amen is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

12 ? OVERIGE BEPALINGEN

12.1
Amen heeft het recht om de Diensten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. De rechten die voor de Klant uit deze Overeenkomst voortvloeien zijn niet overdraagbaar. De Klant geeft, indien hij geen Consument is, hierbij toestemming om de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechtsverhouding over te dragen aan een derde die de bedrijfsactiviteiten van Amen heeft overgenomen.

12.2
De Klant geeft Amen hierbij toestemming om naar de Klant en/of een door Amen voor de Klant gehoste website te verwijzen als zakelijke en/of advertentie referentie.

13 - TOEPASSELIJK RECHT: Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die uit deze Overeenkomst voortvloeien zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter te 's-Hertogenbosch. Indien de Klant bij deze Overeenkomst echter handelt als Consument dan kunnen eventuele geschillen ook worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van deze Consument.


0900-amenworld

Technisch support

Heeft u support nodig? In de sectie Support vindt u de FAQ, woordenlijst en procedure wizards om u te helpen met uw vragen over onze producten.

Via uw Controle Paneel kunt u ons uw support vraag toesturen.

Resellers

Wilt u Reseller van onze producten worden? Ga naar de speciale Reseller pagina, ontdek de voordelen en profiteer van de speciale tarieven.