Deze Service Overeenkomst (SO) vormt een integraal en substantieel onderdeel van de Algemene Service Voorwaarden (ASV). De ASV en dit SO stellen de voorwaarden voor de levering van de Website Service door Amen Nederland B.V. aan de klant.
De voorwaarden in hoofdletters in deze overeenkomst, hebben dezelfde betekenis als die toegekend aan hen in de ASV. De commerciële aanbieding, online gepubliceerd op de website van Amen Nederland B.V. (www.amenworld.nl) vormt een integraal onderdeel van deze voorwaarden.

1 – Omschrijving van de Website Service

De Website Service stelt de klant in staat om een website te creëren en publiceren door een online administratie paneel zonder dat daarvoor extra programma’s moeten worden gedownload. De klant mag de service voor de online webruimte toegekend aan hem/haar gebruiken, deze is toegankelijk via internet browsers en internetverbindingen.
De service wordt aangeboden in verschillende modellen en de up-to-date kenmerken van elk model zijn gepubliceerd op Amen Nederland B.V., met indicaties betreffende technische verschillen en kosten.
Amen Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om promotionele aanbiedingen te doen, zelfs gedurende de duur van het contract, in dit geval moet er worden gelet op de voorwaarden weergegeven in de aanbieding.
Een gratis proefversie van de service stelt de klant in staat website op een ‘third level’ domein te creëren en de service gratis te proberen voor een bepaalde periode, waarvan de duur wordt aangegeven op de site van Amen Nederland B.V.
Amen Nederland B.V. mag op elk gewenst moment, zonder voorafgaande mededeling, de proefversie opschorten of verwijderen. De voorwaarden van de proef worden behelst door de algemene voorwaarden onder punt 4 “Proefversie”.
De Website service kan worden geactiveerd op een domein aangegeven en in gebruik zijnde van de klant op een ‘third level’domein bij Amen Nederland B.V.
Amen Nederland B.V. garandeert niet dat de gekozen domeinnaam beschikbaar voor gebruik zal zijn. De associatie van de website service met een reeds bestaande domeinnaam zal een eerdere inhoud daarvan doen verdwijnen. Zoals eerder gezegd, eerdere inhoud zal worden vervangen door de nieuwe inhoud, oude en nieuwe inhoud zullen worden gelokaliseerd op verschillende en alternatieve hosting ruimtes. Eerdere hosting inhoud mag te allen tijde worden hersteld door het veranderen van het adres van de DNS gegevens door de klant.

2 – Service Voorwaarden

DOMEINNAAM: de Website Service wordt geactiveerd op een met Amen Nederland B.V. third level domein en kan worden geassocieerd met een second level domein in eigendom van de klant, onderhouden door Amen Nederland B.V. in de capaciteit van de houder, registrar of reseller.
MEMORY SPACE: de limiet gespecificeerd op de Amen Nederland B.V. site kan niet worden overschreden door de klant.
De klant kan extra schijfruimte aanschaffen om zo de capaciteit van de memory space waarover hij/zij reeds beschikt door het upgraden naar een pakket met superieure kenmerken direct door middel van de werkbalk en de hierin aangegeven prijs. Wanneer de limiet overschreden wordt, worden alle aanpassingen van de klant niet gepubliceerd totdat de klant de service heeft geüpgrade of totdat de klant de hoeveelheid geheugen in gebruik heeft teruggebracht tot binnen de limieten.
TRAFFIC BEPERKINGEN: De Website Service impliceert een limiet op traffic en aantal bezoekers op de site zoals vastgesteld in de aanbieding. In het geval waarin de klant deze limiet overschrijdt, wordt een upgrade noodzakelijk. In afwezigheid van een dergelijke upgrade kan Amen Nederland B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele service breakdowns. In het geval waarin de klant het voorgenoemde limiet overschrijdt, behoudt Amen Nederland B.V. zich het recht voor de service op te schorten totdat de klant terug binnen de limieten zit, of totdat de klant gebruik maakt van de upgrade. In het geval waarin de klant weigert medewerking te verlenen aan de voorgaande voorwaarden, behoudt Amen Nederland B.V. zich het recht voor om af te zien van de overeenkomst, zonder daarmee iets verschuldigd te zijn aan de klant en zonder daarmee afbreuk te doen aan het recht op schadeverhaling op de klant.
PAGINA AANTALLEN RESTRICTIES: De service voorziet in een beperkt aantal pagina's die kunnen worden samengesteld door de klant. In het geval van het bereiken van deze grens, zoals gespecificeerd in het pakket aangenomen door de Klant en online gepubliceerd op de site, kan de klant geen extra pagina's aan zijn / haar website toevoegen totdat de klant een upgrade van de dienst aanschaft door het verwerven van een groter pakket. In het geval dat de kenmerken van een bestaand pakket niet aan de behoefte van de klant voldoen, kan de klant verzoeken om een ad-hoc op maat gesneden aanbod van Amen Nederland B.V. om aan deze eisen te voldoen.
OPSLAG: de klant accepteert het gebruik van logbestanden en cookies, gerelateerd aan het gebruik van de Service, geproduceerd en / of opgeslagen door Amen Nederland B.V., in overeenstemming met alle toepasselijke regels, voorschriften en wetten, voor de maximale periode toegestaan door de wet. De inhoud van de logs zijn vertrouwelijk en mag niet openbaar worden gemaakt door Amen Nederland B.V. alleen op verzoek van de bevoegde autoriteiten en in overeenstemming met alle geldende wet- en regelgeving.
10.2 De klant erkent en aanvaardt dat Amen Nederland B.V. het recht heeft om het materiaal te slaan, en bekend te maken aan derden, indien vereist door de wet of door de Autoriteit of als het noodzakelijk is om:
i) te voldoen aan wettelijke procedures;
ii) het uitvoeren van de Algemene Voorwaarden;
iii) het beslechten van geschillen volgens welke het materiaal in strijd met de rechten van derden;
iv) de rechten, eigendom of veiligheid van de vereisten Amen Nederland B.V. en haar klanten te beschermen.
REGELS VOOR GEBRUIK: Amen Nederland B.V beheert en controleert de inhoud op de website van de klant niet. Enkel de klant is aansprakelijk voor de inhoud en materialen daarin gepubliceerd. De klant moet alle toepasselijke wet- en regelgeving in acht nemen In het bijzonder mag de klant geen pornografische of pedofiele inhoud, inhoud die belastert, of het imago van anderen schaad of inhoud die schade kan veroorzaken aan derden of de rechten van derden op welke manier dan ook, publiceren. Alle content welke wordt aangeboden aan de klant als onderdeel van deze service, zoals, maar niet gelimiteerd tot, illustraties, foto’s, video’s templates, structuren etc. (hierna genoemd ‘Content’) blijft eigendom van de dienstverlener of tussenpersoon van de dienstverlener. De klant neemt notie van het feit en gaat ermee akkoord dat de Content alleen gebruikt mag worden (i) als onderdeel van het pakket dat de klant afneemt, (ii) online, op de platformen van Amen Nederland B.V. of een van haar zusterbedrijven, (iii) gedurende de periode dat de klant het pakket waarvan de Content onderdeel van is, afneemt. De klant respecteert de auteursrechten van de Content. De klant zal de Content niet reproduceren of op enige andere wijze gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. In geval van beëindiging van het pakket waarvan de Content onderdeel uitmaakt zal de klant direct stoppen met het gebruik van de Content en deze per direct offline halen.
AANSPRAKELIJKHEID AMEN NEDERLAND B.V.: De diensten zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week, behalve tijdens schorsingen, uit te voeren onderhoudswerkzaamheden beschikbaar. Amen Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onderbrekingen in de dienstverlening en verbindt zich ertoe deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.
Amen Nederland B.V. kan op elk moment de dienst voor gedocumenteerde redenen van veiligheid van gegevens en / of vertrouwelijkheid onderbreken, waarvan de klant op de hoogte wordt gesteld. Amen Nederland B.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor Service storingen die voortvloeien uit gebeurtenissen die buiten de redelijke controle van Amen Nederland B.V liggen, zoals bijvoorbeeld:
i) onvoorziene omstandigheden,
ii) gebeurtenissen die veroorzaakt worden door derde partijen, zoals bijvoorbeeld, schorsingen of storingen van de telecommunicatie en / of elektrische diensten of handelingen of nalatigheden van de bevoegde Registration Authoriteit,
iii) uitsplitsingen van de terminals of andere vormen van communicatie systemen die worden gebruikt door de klant.
KLACHTEN: De klant dient eventuele problemen middels aangetekende brief met ontvangstbewijs moeten te verzenden binnen 48 uur na het ontstaan van het probleem in kwestie. Het niet verzenden zoals hierboven aangegeven, stelt AMEN NEDERLAND B.V. vrij van enige en alle aansprakelijkheid.
APPARATEN: Amen Nederland B.V. voorziet de klant niet van een apparaat.

3 - DUUR

Zoals besloten door de klant tijdens de aankoopprocedure komt deze SO automatisch te vervallen nadat de door de klant gekozen contractduur is verlopen.
Alvorens de SO komt te vervallen zal Amen Nederland B.V. een aantal herinneringse-mails sturen naar de klant. De klant is verantwoordelijk voor het aanvragen en betaling van de verlenging. Als het pakket niet wordt verlengd, zal deze automatisch verlopen. Amen Nederland B.V. hoeft hiervoor geen verdere mededelingen te sturen aan de klant. In alle gevallen van beëindiging zullen alle functies, gegevens en materiaal ingevoerd door de klant en opgeslagen op de servers Amen Nederland B.V. worden verwijderd zonder dat Amen Nederland B.V. enige aansprakelijkheid betreft voor het behoud van en / of opslaan hiervan. Daarom draagt de klant de last van het opslaan van de gegevens op andere media vóór de Verloopdatum.

4 – BEHANDELING VAN BETALINGEN

Behandeling van de gevraagde dienst staan vermeld in de offerte.
Het contract voor de levering van de dienst wordt geacht te worden uitgewisseld en uitgevoerd na betaling van de vergoeding voor de Dienst, in overeenstemming met de procedures vermeld in de aanbieding.
De prijs voor vernieuwing wordt door Amen Nederland B.V. op het moment van het verzoek van de Klant voor vernieuwing.