Algemene voorwaarden voor bestelling van een dienst

DOMINIOPRO

Deze Bestelling maakt integraal en substantieel deel uit van de Algemene Servicevoorwaarden. De Algemene Servicevoorwaarden en de Bestelling regelen de termijnen en de voorwaarden voor de levering van de Dominiopro Service ("Dpro Service") door Amen aan de Klant.
De termen die met een hoofdletter beginnen en in de Bestelling gebruikt worden, hebben dezelfde betekenis zoals die vastgesteld is in de Algemene Servicevoorwaarden.. Ook de Bestellingen die betrekking hebben op afzonderlijke services die deel uitmaken van BUNDLE maken integraal deel uit van de Bestellingen.

1. DEFINITIES

BUNDLE:

Commerciële aanbieding bestaande uit een geheel van door Amen ook afzonderlijk aangeboden services die de Klant gezamenlijk kan kopen en verlengen tegen een totaalprijs die lager is dan de prijs van de afzonderlijke services die er deel van uitmaken. Bovendien maken de producten en/of services die Amen haar Klanten gratis aanbiedt deel uit van BUNDLE, los van de mogelijkheid van Amen om de aanbieding van de gratis services naar eigen goeddunken te wijzigen en haar klanten hoe dan ook andere gratis services van een gelijke commerciële waarde te verzekeren.

DIENSTEN OP PROEF:

Activering van de Dpro service op proef (voor de duur die bepaald wordt in het volgende art. 3 punt 4) voor degenen die reeds een domein hebben dat bij Amen geregistreerd is en gehandhaafd wordt. Bij een dienst op proef zal er voor de Dpro service geen bon van 20,00 Euro gebruikt kunnen worden voor de EasyClick service of voor een andere service die naar goeddunken van Amen gekozen wordt.

UPGRADE:

Handeling waarmee de Klant de Dpro Service activeert op zijn eigen domein, dat reeds op het technologische platform van Amen geregistreerd is en gehandhaafd wordt.

2. BESCHRIJVING VAN DE SERVICE

De Dpro Service bestaat uit de levering, door Amen, van een BUNDLE van services die de Klanten ook reeds afzonderlijk aangeboden werden. BUNDLE is als volgt samengesteld: email service, Hosting service, Web marketing service. Wanneer de aankoop van BUNDLE gelijktijdig met de eerste registratie of met de verlenging van een domeinnaam plaatsvindt, zoals beschreven wordt in het volgende art. 3 punt 1) en 2), bevat BUNDLE ook de registratie of de verlenging van het domein zelf. Voor de specifieke kenmerken en de voorwaarden van de services die deel uitmaken van BUNDLE wordt verwezen naar de afzonderlijke Bestellingen.

3. KENMERKEN VAN DE SERVICE

De commerciële kenmerken van de Dpro service staan op de site Amen waar deze Bestelling betrekking op heeft. Op het moment van aanvaarding van deze Bestelling maken de volgende services gratis deel uit van BUNDLE en dus van de Dpro service: a) bon van 20 Euro die voor de EasyClick service voor het promoten van de eigen site gebruikt kan worden. De Klant is op de hoogte van het feit dat Amen op ieder gewenst moment en naar eigen goeddunken de EasyClick service, waarvoor de bon gebruikt kan worden, kan vervangen door een andere service en in dat geval zal het resterende tegoed omgezet worden in een beschikbaar tegoed dat voor de nieuwe service gebruikt kan worden.

De Klant wordt hoe dan ook op de hoogte gesteld van het feit dat Amen op ieder gewenst moment de services die als onderdeel van BUNDLE gratis aangeboden worden, naar eigen goeddunken kan wijzigen. De Klant wordt echter wel de vervanging door een andere gratis service met dezelfde commerciële waarde verzekerd.

De Dpro service kan op de volgende manieren gekocht worden en is altijd verbonden aan een door de Klant gekozen domeinnaam: 1) aankoop gelijktijdig met de eerste registratie van een domeinnaam; 2) aankoop gelijktijdig met de verlenging van een domeinnaam tijdens de verlengingsprocedure; 3) aankoop bij upgrade van een reeds door de Klant geregistreerde domeinnaam die op het technologisch platform van Amen gehandhaafd blijft voordat deze domeinnaam door de klant verlengd wordt; 4) alleen als gratis dienst op proef wanneer de Klant al een domeinnaam heeft die geregistreerd is en gehandhaafd wordt bij Amen. De dienst op proef zal de volgende tijdsduur hebben: a) twee maanden voor alle Klanten wiens domeinnaam waarop de service geactiveerd is, vervalt na de tweemaandelijkse duur van de dienst op proef; b) korter dan twee maanden en samenvallend met het verval van de domeinnaam voor de Klanten wiens domeinnaam waarop de service op proef geactiveerd is, vervalt voordat de tweemaandelijkse duur van de dienst op proef verstrijkt. Voor wat betreft de hiervoor bij a) beschreven hypothese zal de Klant bij het verstrijken van de dienst op proef kunnen besluiten om de Dpro service al dan niet definitief aan te schaffen. Voor wat betreft de hiervoor bij b) beschreven hypothese zal de Klant, indien hij de service voor registratie en handhaving van de domeinnaam gekocht heeft waarop de Dpro service op proef met automatische verlenging geactiveerd is, door aanvaarding van de dienst op proef ook op het moment van verstrijken van de service van registratie en handhaving van de domeinnaam aanvaarden dat de service als Dpro service verlengd wordt. Dientengevolge is de Klant geïnformeerd, met vrijstelling van Amen van alle aansprakelijkheid met betrekking hiertoe, dat hij de Dpro service op proef niet dient te aanvaarden op het moment van verstrijken van de service van registratie en handhaving van de domeinnaam indien hij geen belang stelt in de activering van de Dpro service. In dit laatste geval zal de Klant, teneinde de activering van de Dpro service te vermijden, hoe dan ook de mogelijkheid gegeven worden om vanaf het eigen controlepaneel de wijze van automatische verlenging in handmatige verlenging te veranderen.

4. VOORWAARDEN VAN DE SERVICE

De klant is op de hoogte van het feit dat activering van de Dpro service zal plaatsvinden volgens de aanwijzingen die in het eigen controlepaneel aanwezig zijn en de aanvullende servicemededelingen, door middel van activering van de afzonderlijke services die deel uitmaken van BUNDLE. Amen zal in geen geval verplicht zijn om de Klant ongeacht welke vergoeding te doen toekomen indien de Klant niet overgaat tot activering van één of meer services die deel uitmaken van BUNDLE.

5. DUUR

De duur van de services die deel uitmaken van de BUNDLE is verbonden aan de duur van de domeinnaam waarvoor de activering van de Dpro service gevraagd wordt. Ze zullen dan ook gelijktijdig vervallen op het moment dat de domeinnaam in kwestie vervalt, met uitzondering van de net marketing service, die gelijktijdig met het verbruik van het tegoed zal vervallen. De verlenging van de Dpro service volgt de verlenging van de domeinnaam waaraan de service verbonden is, dus: de Bestelling, en dientengevolge het verstrekken van de Dpro Service, al naargelang de keuze die door de Klant gemaakt is bij de bestelling van het aangesloten domein en die vanaf het eigen controlepaneel gewijzigd kan worden, kan als volgt vervallen: a) met of b) zonder stilzwijgende verlenging.

a) In het geval van verval met stilzwijgende verlenging en betaling met credit card, zullen de bedragen waarnaar verwezen wordt in het volgende art. 7 in rekening gebracht worden binnen de voorziene termijnen en tegen de voorwaarden die bestaan op het moment van de verlenging, zoals aangeduid wordt in het controlepaneel, en dit rechtstreeks door Amen op de credit card van de Klant, voorafgegaan door een via email verzonden mededeling. Indien het voor Amen niet mogelijk is om deze kosten in rekening te brengen, dan kan het contract niet stilzwijgend verlengd worden en zal zonder meer als binnen de voorziene termijn verstreken moeten worden beschouwd. In een dergelijke situatie kan de Klant de service verlengen door de procedure te volgen die bij punt b) hoort. In het geval van stilzwijgende verlenging en betaling met een ander systeem dan met credit card, zal Amen 20 dagen vóór het verstrijken van de termijn de Klant een factuur toezenden die binnen de aldaar voorziene termijnen betaald dient te worden. Indien de Klant de betaling niet binnen de voorziene termijnen uitvoert, zal Amen op elk moment de dienstverlening kunnen onderbreken, dit altijd met uitzondering van hetgeen voorzien wordt door art. 6 van de Algemene Servicevoorwaarden.

b) In geval van verval zonder stilzwijgende verlenging, kan de Klant Amen, via de door Amen online ter beschikking gestelde procedure, verzoeken om de service met de huidige Bestelling te verlengen gedurende aanvullende en opeenvolgende periodes, binnen de termijnen die uit het controlepaneel van de Klant blijken en tegen de technische en economische voorwaarden die op het moment van verlenging van de service van kracht zijn, door de verlengingsprocedure uit te voeren. Amen behoudt zich de mogelijkheid voor om de Klant in staat te stellen om ook eerder dan 30 dagen vóór de Verloopdatum voor enkele services om verlenging te verzoeken.

In geval van uitgebleven verlenging op de wijze en binnen de termijnen die hiervoor genoemd zijn, zal deze Bestelling op het moment van verval ophouden om bij rechte effecten te produceren, zonder dat hierover ook maar een enkele mededeling gedaan hoeft te worden door Amen en zullen de services als vervallen worden beschouwd.

6. BEDRAGEN EN BETALINGEN

040-888 29000 (NL) / 03 303 01 44 (BE)

Extensies

Meest gebruikt

bekijk alles

Geografisch

bekijk alles

Bijzondere extensies

bekijk alles

Nieuwe domeinen

Er komen meer dan 700 nieuwe extensies aan met ongekende mogelijkheden

Verder gaan

Online Brand protection

Uw domeinnaam beschermen?

Online Brand Protection registreer uw naam in alle extensies en bescherm uw merknaam wereldwijd

Verder gaan

Domein Waarde bepaling

Is het domein van uw keuze al geregistreerd?

Ontdek hoeveel het waard is en of u het kunt aanschaffen!

Verder gaan