Algemene voorwaarden voor bestelling van een dienst

Registratie van een Domeinnaam

Deze Bestelling van een Dienst (“BD”) is een integraal en substantieel deel van de Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening (“AVD”). In de AVD en deze BD zijn de algemene voorwaarden vastgelegd voor het verlenen van de Dienst Domeinnaamregistratie (“Dienst DNR”) door Amen aan de Klant.
De termen in deze BD die met een hoofdletter beginnen hebben dezelfde betekenis als gedefinieerd in de AVD.

1 – DEFINITIES
Registratieautoriteit (RA): nationaal of internationaal organisme dat regels en procedures vaststelt voor de toewijzing van domeinnamen, domeinnamen toewijst, en de registers en de primaire naamservers van de verschillende TLD's beheert.

Naamgevingsregels: toepasselijke regelgeving die de regels bevatten voor het toewijzen van Domeinnamen binnen de verschillende TLD's.

Maintainer: organisatie die de verzoeken van de Klant ten aanzien van een domeinnaam bij de bevoegde Autoriteit indient, en de informatie en gegevens betreffende een domeinnaam beheert. Dit is de intermediair tussen degene die de domeinnaam wil registreren en de Autoriteit.

Registrar: organisatie die door het Register geautoriseerd is wijzigingen aan te brengen in de database van de betreffende TLD (bijv. .com, .net).

Register of DNR: Domeinnaamregister, d.w.z. de database van domeinnamen die op de verschillende door de bevoegde RA beheerde TLD's zijn geregistreerd.

DNS (Domain Name Service) is een specifiek codificatiesysteem waarmee een domeinnaam in een numeriek IP-adres kan worden omgezet: hiermee kan dus op internet de machine worden geïdentificeerd waar dat bepaalde geregistreerde domein naar verwijst.

Plaatselijke vertegenwoordiging: dit houdt in dat Amen Nederland of een ander lokaal contact (Registrant of Admin-c) een lokale aanwezigheid faciliteert indien de betreffende Authority van de geografische extensie dit benodigd acht.

2 - ONDERWERP VAN DE DIENST
Met de DNR-Dienst verleent Amen de Klant vier verschillende soorten diensten, namelijk:
- registratie van domeinnamen bij de verschillende bevoegde Autoriteiten, voor de prijs die in de aanbieding op de site van Amen is aangegeven;
- verzoek om Wijziging Maintainer of Transfer Registrar van de domeinnamen, voor de prijs die in de aanbieding op de site van Amen is aangegeven;
- verzoek om Wijziging Eigenaar/Registrant van de domeinnamen, voor de prijs die in de aanbieding op de site van Amen is aangegeven;
- verzoek om verlenging van domeinnamen bij de verschillende bevoegde Autoriteiten, voor de prijs die in de aanbieding op de site van Amen is aangegeven.

3 - KENMERKEN VAN DE DNR-DIENST: Amen stelt de Klant een Platform ter beschikking waarmee de voor de DNR-Dienst noodzakelijke handelingen kunnen worden verricht. Deze handelingen kan de Klant uitvoeren voor zichzelf en/of voor derden, op de in de AVD aangegeven voorwaarden. Voor de registratie van .com, .net, .org, .biz, .info, .asia, .pro en .tel domeinen maakt Amen Nederland gebruik van de diensten van haar zusterbedrijf Register.it, welke accredited registrar is. Alle acties met betrekking tot deze domeinen lopen dus via Register.it.

Amen controleert tijdens de aanvraag voor een registratie van een domeinnaam of het betreffende domeinnaam beschikbaar is, door een daartoe bestemde database ("Whois-database") automatisch te raadplegen. Deze beschikbaarheid is echter slechts indicatief, onder andere omdat een Whois-database nooit volledig bijgewerkt is. Amen kan daarom niet garanderen dat een domeinnaam beschikbaar is voor registratie. Daarnaast begeleidt Amen de klant bij het registreren van de domeinnaam.

MDe klant accepteert hierbij dat Amen een zogenaamde ‘parkeerpagina’ met advertenties publiceert op de website van de klant indien de klant zelf geen content publiceert. De klant kan te allen tijde deze pagina verwijderen. De klant accepteert dat er geen enkele vergoeding plaats zal vinden voor de publicatie van de parkeerpagina.

D.m.v. de procedure voor het wijzigen van Registrar/Maintainer kan het beheer van een domein van een Registrar/Maintainer naar Amen worden overgezet. Het domein waarvoor deze procedure wordt gevraagd moet overdraagbaar zijn volgens de door de momentele Registrar en/of de bevoegde Autoriteit opgelegde voorwaarden. Zo moet, bij wijze van voorbeeld, zonder uitputtend te zijn, het domein minstens twee maanden geregistreerd en niet vervallen zijn.

D.m.v. de procedure voor het wijzigen van Eigenaar/Registrant kan de registrant van een domein worden gewijzigd. Als een domein waarvan de Eigenaar/Registrant wordt gewijzigd de extensie .NL, .COM, .NET, .ORG heeft, moet het volgens de regels worden geregistreerd en beheerd door Amen.

De Klant realiseert zich dat het gebruik van een domeinnaam mogelijk inbreuk maakt op rechten van derden of is strijd is met regelgeving. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het daarop volgende gebruik van een domeinnaam.
De Klant realiseert zich dat hij door het laten registreren van een domeinnaam gebonden is aan de regels van de betreffende Registar over onder andere geschillenbeslechting.

Amen zal een domeinnaam zo snel mogelijk proberen te registreren bij een Registrar, zodra Amen de daarvoor van de Klant verschuldigde betaling heeft ontvangen en Amen eventuele door de Klant te verstrekken documenten en gegevens heeft ontvangen.
Indien de registratie van een domeinnaam niet mogelijk is, zal Amen het door de Klant betaalde bedrag binnen 30 dagen terugstorten.

Als de Klant de domeinnaam op een DNS van Amen geregistreerd wil houden, biedt Amen de Klant gratis de volgende aanvullende diensten, onverminderd de mogelijkheid van Amen op een willekeurig moment en geheel naar eigen oordeel deze aanbieding te herroepen zonder dat de Klant recht heeft op terugbetaling van de prijs die is betaald voor de registratie/verlenging van de domeinnaam, het verzoek om Wijziging Maintainer of Transfer Registrar van de domeinnamen, het verzoek om Wijziging Eigenaar/Registrant van de domeinnamen:
- webruimte en bijbehorende limiet gegevensverkeer zoals aangegeven in de op de site gepubliceerde aanbieding; Als de Klant meer ruimte nodig heeft, kan hij hierom vragen bij de assistentiedienst, waar zonder bijkomende kosten maximaal een keer per week een pakket van 10 GB verkrijgbaar is. Amen behoudt zich het recht voor, naar diens discretionaire oordeel, het toekennen van extra schijfruimte te beperken als dit in strijd is met de veiligheidsvereisten en/of het dienstenbeleid van het bedrijf.
- Mogelijkheid subdomeinen te configureren;
- Redirect naar webpagina: mogelijkheid het domein van de Klant door te verwijzen naar een webpagina van diens keuze;
- Doorsturen e-mails: mogelijkheid alle mails van het domein van de Klant naar een externe mailbox door te sturen;
- Courtesy Page Editor: om de homepage rechtstreeks online te creëren;
- Het aantal mailboxen, elk configureerbaar als catch-all, alias, forward of POP3-mailbox, elk met bijbehorende maximale ruimte, zoals dat is aangegeven in de op de site gepubliceerde aanbieding (de Klant verklaart zich ervan bewust te zijn dat als de standaardinstelling (d.w.z. op de mailserver van Amen) van de MX-record en POP3 wordt gewijzigd, de Mailserver niet kan worden gebruikt);
- Webmaildienst op de site Amen om de post via een browser te bekijken (de Klant neemt akte van het feit dat de Webmaildienst reclamebanners van Amen en van andere adverteerders kan bevatten);
- Beheer via een enkele FTP-toegang op het gekozen Domein.
Als de Klant besluit, ook gedurende de looptijd, voor de domeinnaam andere autoritatieve DNS-servers dan die van Amen te gebruiken, kan de Klant de bovengenoemde diensten niet gebruiken.
NB: Voor de domeinen .NL, .COM, .NET, .ORG: als gedurende de Wijziging Eigenaar van een reeds bij Amen beheerd domein, de Klant verzoekt ook de Billing-c (factureringsgegevens) te wijzigen, worden alle met dit domein geassocieerde gratis en betaalde diensten, gedeactiveerd. Om deze diensten te kunnen blijven gebruiken, moet de nieuwe Billing-c ze opnieuw aanschaffen en configureren; als een Wijziging Eigenaar plaatsvindt zonder de Billing-c te veranderen, blijft de verlening van de met het domein geassocieerde diensten ongewijzigd, en blijft de Billing-c garant voor de continuïteit van de overeenkomst voor deze diensten.
- Amen biedt daarnaast de Blogdienst, waarvan de eigenschappen zijn aangegeven op de site Amen. Amen biedt de Blogdienst via het platform van diens moedermaatschappij ***Register SpA***. Amen herinnert eraan dat het materiaal dat op het Blog wordt gezet origineel moet zijn, of dat de publicatie ervan door de rechthebbende moet zijn goedgekeurd. Het zal dus niet mogelijk zijn in de toegekende ruimte materiaal te publiceren (bijv. foto's, teksten, voicemail, geluiden, enz.) dat op enigerlei wijze inbreuk maakt op de - ook internationale - regels ter bescherming van auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht en, in het algemeen, intellectuele eigendomsrechten. Daarnaast mag het op het Blog gepubliceerde materiaal niet pornografisch zijn of beelden of informatie over minderjarigen betreffen. De Blogdienst mag, tot slot, niet worden gebruikt om andere Gebruikers enige vorm van illegale activiteiten voor te stellen, om informatie te verspreiden met instructies over illegale activiteiten, of met voorstellen een willekeurige groep of individu lichamelijk letsel toe te brengen of onrecht aan te doen, om iemand te beledigen of schade of last te bezorgen. Als rechtstreeks of na signalering door een andere gebruiker wordt geconstateerd dat deze voorwaarden voor de Blogdienst niet in acht worden genomen, behoudt Amen zich het recht voor onmiddellijk de ter beschikking gestelde ruimte geheel of gedeeltelijk te sluiten of te wissen, zonder waarschuwing vooraf en naar diens discretionaire oordeel, terwijl de Klant geen enkel recht op terugbetaling van de betaalde prijzen heeft.
Naast deze diensten biedt Amen de Klant gratis, zowel als de Klant de domeinnaam op DNS-servers van Amen wil houden, als in het geval hij de domeinnaam op andere DNS-servers dan die van Amen wil houden, een jaar lang beheer van de geregistreerde domeinnaam in de hoedanigheid van Provider, Maintainer, Registrar of Reseller.

Verlopen domeinen
Het verlengen van domeinen is de complete verantwoordelijkheid van de klant. Zodra het domein verloopt zullen ook alle geassocieerde diensten worden geactiveerd (hosting, e-mail etc). De klant accepteert dat zodra een domein verloopt hij/zij geen enkele aanspraak meer kan maken op het domein en hier ook geen rechten meer aan kan ontlenen.
Voor gTLDs welke door Amen worden beheerd en zijn geregistreerd bij Registrar Register.it geldt: in het geval deze domeinen niet door de eigenaar worden verlengd dan zal het domein 20 dagen zichtbaar zijn in het controle paneel van de klant. Gedurende deze 20 dagen kan het domein nog verlengd worden. Tijdens deze periode kan Amen een parkeerpagina met advertenties publiceren op de website van de klant. De klant accepteert dat er geen enkele vergoeding plaats zal vinden voor de publicatie van de parkeerpagina.
Na deze 20 dagen verliest de klant alle rechten met betrekking tot het domein. Voor gTLDs welke door Amen worden beheerd en zijn geregistreerd bij Registrar Register.it geldt dat Amen het recht voorbehoud om:
1. De eigenaar van het verlopen domein te wijzigen naar haar eigen naam of een ander bedrijf behorende tot de Register groep en het domein ook onder deze naam te verlengen. De klant accepteert dat Amen of een ander bedrijf horende tot de Register groep hiermee alle rechten met betrekking tot het domein verkrijgt. Gedurende 90 dagen kan de klant de rechten terugvragen tegen betaling van alle betreffende kosten. Na deze 90 dagen is dit niet meer mogelijk.
2. Het verlopen domein te verlengen waarbij de Whois data ongewijzigd blijft. Alle diensten geassocieerd met het domein zullen komen te vervallen en Amen kan een parkeerpagina met advertenties publiceren op de website van de klant. De klant accepteert dat er geen enkele vergoeding plaats zal vinden voor de publicatie van de parkeerpagina.
3. Het domein in ‘redemption’ te plaatsen. De klant is dan in staat om het domein alsnog te verlengen mits de bijbehorende kosten worden voldaan. Indien het domein niet wordt verlengd kan de Authority het domein vrijgeven voor registratie door derden
4. Het domein bij de Authority te verwijderen. Hiermee wordt het domein vrijgegeven voor registratie door derden. Amen is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor verlopen of niet verlengde domeinen en daaruit voortvloeiende consequenties.
De klant accepteert dat Amen de beslissing met betrekking tot een van de bovenstaande opties neemt en de klant kan hier geen rechten aan ontlenen.
Voor ccTLDs geldt dat deze procedure afhankelijk is van de regelgeving van de Authority. De klant accepteert dat zodra een ccTLD verloopt hij/zij geen enkele aanspraak meer kan maken op het domein en hier ook geen rechten meer aan kan ontlenen.
"Domein Expresse" Service Kenmerken: Als de klant de dienst "Domein Expresse" kiest dat aangeboden is op de Amen website, de klant moet begrippen dat deze dienst bevatten hebt de registratie van het domeinnaam, door het bevoegde Autoriteiten, voor het prijs dat aangegeven is bij het Amen's website. Het aanbod 'Domein Expresse' waarbij de klant kunt kiezen tussen de DNS van Amen, of het gebruiken van ze eigen degenen. Het aanbod "Domein Expresse" biedt ook de mogelijkheid om de klant de dienst "Redirect" te gebruiken, dit hebt de mogelijkheid om de domeinnaam te wijzen op een gekozen website, en een jaar gebruiken maken van onderhoud vanaf het datum van het domeinnaam registratie. Als de klant besluit om het product Domeinnaam te kopen, zal de klant de volle prijs betalen.

4 - VOORWAARDEN DNR-DIENST
4.1 REGELS EN PROCEDURES: De voor de DNR-Dienst noodzakelijke regels en procedures zijn die van de respectievelijke bevoegde Autoriteiten. De Klant dient zich op te hoogte te stellen van de reglementen en regels van de verschillende Autoriteiten, en ze na te leven. Met name erkent de Klant en stemt hij ermee in dat het verzoek om de DNR-dienst met zich mee kan brengen dat de Klant zelf handelingen moet verrichten die tot de bevoegde Autoriteiten zijn gericht (bijv. registratiecontract), en dat als deze handelingen niet of niet binnen de in het reglement van de afzonderlijke Autoriteit aangegeven termijn wordt verricht, hierdoor de registratie van het verzochte domein en het verlenen van de eventuele daarmee verbonden diensten kan worden verhinderd. In dat geval behoudt Amen zich het recht voor het bedrag dat de Klant op het moment van aankoop van de dienst heeft betaald, in te houden.
De Klant erkent in ieder geval en stemt ermee in dat, wat betreft alle extensies van de domeinnaam, de voorwaarden, standaards, het beleid, de procedures en de praktijken van de betreffende RA's, die op hun sites te vinden zijn, waarvan het adres te vinden is op de link iana.org, in acht moeten worden genomen. De Klant erkent en stemt er eveneens mee in dat deze voorwaarden, standaards, dit beleid en deze procedures door de RA's worden gewijzigd, welke wijzigingen de Klant eveneens in acht moet nemen. Bij bepaalde Domeinnamen kunnen de Naamgevingsregels het voorbehoud maken dat de Domeinnaam alleen mag worden geregistreerd door subjecten (admin-c) met een stabiele plaatselijke vertegenwoordiger conform de vormvereisten van de regelgeving van de jurisdictie waar de met de registratie belaste RA zetel heeft. Voor dit doel moet de Klant alle informatie verstrekken over de organisatie van degene op wiens naam het domein wordt geregistreerd, met een precieze aanduiding van eventuele nevenvestigingen en/of plaatselijke vertegenwoordigingskantoren die tot registratie gerechtigd zijn.
Op ieder voorval samenhangend met of volgend op de registratie van het domeinnaam worden de technische Regels en Procedures voor registratie toegepast die op dat moment gelden.
De klant neemt notie van het feit dat zijn/haar persoonlijke data aan de Authority wordt doorgegeven en dat deze wordt gepubliceerd in de Whois database. Indien een klant in naam van derden acteert dient de klant aan alle privacy wetgeving te voldoen en vrijwaart Amen en haar zusterbedrijven van alle aansprakelijkheid.
Indien de klant gebruik maakt van de plaatselijke vertegenwoordiging worden deze gegevens gepubliceerd in de Whois. In geval van jurdische disputen is de klant verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten door de plaatselijke vertegenwoordiging. Daarnaast wordt geen plaatselijke vertegenwoordiging verschaft als het domein wordt beheerd door een andere partij.
De domeinnaamhouder heeft de rechten en plichten zoals deze opgesteld zijn door ICANN welke gevonden kunnen worden op de volgende URL: http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm.
4.2 AANSPRAKELIJKHEID VAN AMEN: De opdracht aan Amen voor de DNR-dienst brengt geen enkele aansprakelijkheid met zich mee, tenzij in geval van aan Amen toerekenbare schending van het beleid van de bevoegde Autoriteit.
De Klant verklaart zich ervan bewust te zijn van de domeinnaam en deze slechts als toegewezen kan worden beschouwd op het moment dat de Authority deze accepteert.
Amen, of wie het bedrijf daartoe opdracht heeft gegeven, dient het verzoek om de DNR-dienst in, waarbij de chronologische volgorde van de verzoeken zijn ontvangen rigoureus in acht wordt genomen, mits deze vergezeld gaan van een geldige betaalopdracht. Amen heeft voor dit doel een procedure opgesteld waaruit op ondubbelzinnige wijze de datum van ontvangst van elk verzoek blijkt. Amen kan echter niet garanderen dat het verzoek om registratie binnen een vooraf bepaald aantal dagen wordt verstuurd, of dat het verzoek om registratie wordt gehonoreerd: dit bedrijf kan uitsluitend garanderen dat hijzelf of diens zaakgelastigde doet wat is verzocht, op werkdagen en tijdens kantooruren, waarbij de chronologische volgorde van de ontvangen verzoeken in acht wordt genomen. Amen verklaart daarnaast in geval van overboeking via handmatige overschrijving binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestigingsfax de geldigheid van de betaling te valideren, en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld als in afwachting daarvan het domein waarvoor registratie wordt gevraagd niet meer beschikbaar is bij de bevoegde Autoriteit.
In geval van een verzoek om Wijziging Registrar/Maintainer en/of Eigenaar/Registrant voert Amen de bestelling uit nadat de Klant het speciale bestelformulier correct heeft ingevuld. Tijdens de procedure kan de Klant op het moment van het verzoek besluiten de momentele DNS-servers te houden, of over te stappen op die van Amen; deze handeling is inbegrepen bij de voor de dienst vastgestelde prijs. Amen informeert de Klant dat het wijzigen van Registrar/Maintainer en/of Eigenaar/Registrant minstens 5 (vijf) werkdagen in beslag neemt, te rekenen vanaf de dag waarop het verzoek wordt ontvangen.
Denk eraan dat de Autoriteit, als de DNS-servers verkeerd worden geconfigureerd, het overzetten niet kan voltooien. De Klant neemt derhalve de verantwoordelijkheid op zich voor de correcte configuratie van de DNS-servers
De activiteiten van Amen bestaan derhalve uit het simpelweg indienen van de verzoeken van de Klanten bij de bevoegde organen die belast zijn met het toewijzen van domeinnamen aan de verzoekers. De Klant verklaart derhalve zich ervan bewust te zijn dat Amen niet in staat is de registratie en/of wijziging van Registrar/Maintainer en/of van de Eigenaar/Registrant van de gevraagde domeinnaam te garanderen (resultaatverplichting), maar slechts kan garanderen dat de benodigde zorgvuldigheid zal worden betracht opdat het verzoek om de DNR-dienst aankomt bij de organen die bevoegd zijn tot registratie en/of wijziging (inspanningsverplichting). Amen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden geacht als het bevoegde orgaan de domeinnaam niet registreert, tenzij het bedrijf het verzoek om registratie niet naar het genoemde orgaan heeft gestuurd. Als het domein niet wordt geregistreerd en/of niet gewijzigd, is Amen niet verplicht de prijs terug te betalen.
In geval van een verzoek om wijziging van Registrar voor domeinen .COM, .NET EN .ORG, wordt de Klant geïnformeerd dat als hij Amen per ongeluk gegevens doorgeeft (en met name voor- en achternaam, of handelsnaam in geval van een bedrijf/organisatie, e-mailadres admin.c) die verschillen, ook al is het maar weinig, van de eerder aangegeven gegevens, de procedure voor het wijzigen van Registrar/Maintainer door de Autoriteiten zou kunnen worden geblokkeerd. In dat geval autoriseert de Klant Amen hierbij, teneinde blokkering van de procedure te voorkomen, de Autoriteiten de correcte gegevens door te geven zoals die in het openbare register Whois staan.
Voor de registratie van domeinen .com, .net en .org, zijn noch Amen, noch de Registerkantoren, noch diens werknemers, leidinggevend personeel of agenten aansprakelijk als geen registratie plaatsvindt. Zij kunnen dus niet in rechtszaken worden opgeroepen voor eventuele schadevergoeding of kosten die de Klant met betrekking tot deze procedure maakt.
Als de Klant, gedurende de looptijd, besluit het domein naar een andere Maintainer/Registrar te verplaatsen, is Amen niet verplicht de gehele prijs of een deel daarvan terug te betalen, of enig ander bedrag te betalen. Amen is daarnaast op geen enkele wijze aansprakelijk voor de correcte vaststelling van de Verloopdatum, die uitsluitend zal afhangen van de regels van de betreffende Autoriteit. De klant wordt geïnformeerd dat de registratie van een domeinnaam kan worden opgeschort, gewist of verplaatst, als de bevoegde Autoriteit (met name ICANN voor domeinen die onder diens bevoegdheid vallen) van mening is dat het dit beleid of de door de Registrar of Register gebruikte procedure niet conform het beleid en de procedures van deze Autoriteit zijn. Op dezelfde wijze kan de dienst worden opgeschort, gewist of overgezet als de bevoegde Autoriteit verzoekt fouten in de naam die bij de registratie zijn geconstateerd te corrigeren, of om geschillen over de geregistreerde naam op te lossen.
In ieder geval kan de aansprakelijkheid van Amen jegens de Klant of jegens derden voor schade die rechtstreeks of indirect op willekeurige titel is veroorzaakt doordat een of meerdere domeinen niet zijn geregistreerd, de voor de DNR-Dienst betaalde prijs niet overschrijden.
4.3 GEGEVENS VAN DE KLANT: De Klant moet Amen nauwkeurige en betrouwbare details verstrekken over de volgende contactgegevens: voor- en achternaam, postadres, e-mailadres, telefoon- en, indien beschikbaar, faxnummer; daarnaast moet de Klant, als dat een bedrijf of een organisatie is, Amen de naam van een geautoriseerde contactpersoon en van de primaire en secundaire servers doorgeven, evenals de voor- en achternaam, het postadres, het e-mailadres, het telefoon- en, indien beschikbaar, faxnummer, van de referentiepersoon voor technische en administratieve zaken. De Klant neemt derhalve akte van het feit en aanvaardt, met ontheffing van Amen van alle aansprakelijkheid daaromtrent, een kopie van de bovengenoemde gegevens bij het genoemde bedrijf zal neerleggen.
Amen herinnert eraan dat, voor een positief resultaat van de registratie en/of wijziging van Registrar/Maintainer en/of Eigenaar/Registrant van het domein, de tijdens de registratie- en/of wijzigingsprocedure ingevoerde gegevens (evenals in de noodzakelijke documentatie zoals het registratie contract) alle gevraagde gegevens moeten omvatten, en deze moeten overeenkomen met de gegevens die de Klant bij de aankoop van de dienst heeft verstrekt. De Klant verplicht zich Amen accurate en betrouwbare informatie te verstrekken, en iedere eventuele wijziging van de bij het verzoek om de DNR-dienst verstrekte gegevens, door te geven.
Amen kan op ieder willekeurig moment de klant bevestiging vragen of de bij de registratie verstrekte gegevens kloppen. Als de klant niet binnen 15 dagen antwoordt, kan Amen de dienstverlening opschorten; als de Klant niet antwoordt kan eveneens het domein worden gewist.
Onverminderd het bovenstaande, is de Klant, als de gegevens niet worden geüpdatet, aansprakelijk jegens Amen en jegens eventuele derden, waarbij Amen uitdrukkelijk wordt gevrijwaard van alle nadelige gevolgen die daaruit kunnen voortkomen. Tot slot verklaart de Klant dat hij met de registratie van de domeinnaam geen inbreuk maakt op het auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten van derden. Amen kan op elk willekeurig moment, ook via e-mail aan de Klant, documentatie opvragen waarmee kan worden bewezen dat de domeinnamen die hij verzoekt te registreren op diens naam staan en/of beschikbaar zijn, en Amen kan in ieder geval, als het bedrijf kennis neemt van eventuele inbreuken op rechten van derden, de dienst stopzetten, onverminderd het recht op volledige betaling van de prijs, en onverminderd het recht op schadevergoeding. Wat betreft domeinen .COM en .NET, verplicht de Klant zich Verisign (de Autoriteit van het Register van de domeinen .COM en .NET) ten belope van de maximale door de wet toegestane limiet te vrijwaren tegen alle claims, schade, aansprakelijkheden, en kosten, inclusief de redelijke proceskosten die voortvloeien uit of samenhangen met de registratie en/of het gebruik van een domeinnaam waarvan de rechten van derden zijn.
.NL TLD: De klant verplicht zich aan alle voorwaarden welke door SIDN zijn opgelegd te houden. Zo dient bij nieuwe registraties een registratiecontract ingevuld en opgestuurd te worden. Voor verhuizingen, wijziging van eigenaar en alle andere wijzigingen betreffende het .nl domein dient de Klant de betreffende documentatie in te vullen en op te sturen naar Amen Nederland. Voor alle informatie omtrend het .NL domein verwijzen wij graag naar http://www.sidn.nl
4.4 MOBI TLD: De Klant verplicht zich het Registerkantoor en de Register Services provider, en hun bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten binnen de maximale door de wet toegestane limiet te vrijwaren, en te verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle claims, schade, aansprakelijkheden en kosten, inclusief de redelijke proceskosten, die voortvloeien of samenhangen met de registratie en/of het gebruik van de domeinnaam van de Bezitter van het Geregistreerde Merk, en deze verplichting tot schadeloosstelling blijft ook na de ontbinding of de Verloopdatum van de registratieovereenkomst in stand. De Klant erkent en komt overeen dat ook als deze Overeenkomst eventueel bepalingen in tegengestelde zin bevat, mTLD Top Level Domain Ltd. ("dotmobi"), het Registerkantoor van .mobi TLD, een aangewezen derde begunstigde van deze Overeenkomst is en blijft. Als zodanig erkennen de partijen bij deze Overeenkomst en komen ze overeen dat de genotsrechten van derden van dotmobi zijn toegewezen, en dat dotmobi, door Amen toe te staan een registrar te zijn voor het top level domain .mobi, heeft vertrouwd op diens eigen genotsrechten van derden op grond van deze Overeenkomst. Bovendien blijven de genotsrechten van derden van dotmobi in stand na ontbinding of verval van deze Overeenkomst. De Klant moet de vereisten, de regels, het beleid, de procedures, en de praktijken van ICANN in acht nemen, ten aanzien waarvan het Registerkantoor verantwoordelijk is voor monitoring op grond van de Registerovereenkomst of andere akkoorden met ICANN. De Klant moet de regels, het beleid, de procedures en de praktijken voor het Register TLD in acht nemen die het Registerkantoor op niet arbitraire wijze van keer tot keer vaststelt als Registerbeleid, welke van toepassing zijn op alle registrars en/of Bezitters van Geregistreerde Merken, die, conform de Registerovereenkomst, in werking treden met 30 dagen bericht vooraf door het Registerkantoor aan de Registrar. De Klant moet toestemming geven voor het gebruik, het kopiëren, verspreiden, publiceren, wijzigen en voor andere bewerkingen van de Persoonsgegevens van de Bezitter van het Geregistreerde Merk door het Registerkantoor en diens zaakgelastigden en agenten, en wel conform de plaatselijke wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens en de privacy. De Klant moet medewerking verlenen aan de processen die worden ingesteld op grond van de arbitrageprocedure voor geschillenbeslechting op het gebied van domeinnamen van ICANN ("UDRP"). De Klant moet onmiddellijk de informatie over de registratie betreffende het geregistreerde Merk corrigeren en updaten tijdens de registratietermijn voor het Geregistreerde Merk. De Klant erkent en stemt ermee in gebonden te zijn door de clausules en de voorwaarden voor de eerste lancering en de algemene activiteiten van het Register TLD, inclusief maar niet beperkt tot de Limited Industry Launch, de Sunrise Period, de Land Rush Period, de Sunrise Dispute Resolution Policy, de Premium Name Allocation Process, en de General Registration Period, en erkent dat het Registerkantoor en de Register Services provider geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen voor eventuele schade of aansprakelijkheid als gevolg van processen of procedures met betrekking tot de Limited Industry Launch, de Sunrise Period, de Land Rush Period, de Sunrise Dispute Resolution Policy, de Premium Name Allocation Process, en de General Registration Period, inclusief, bij wijze van voorbeeld: (a) of de registrant al dan niet in staat is tijdens deze periodes een Geregistreerd Merk te verkrijgen, en (b) de uitkomst van de eventuele geschillen die tijdens de limited industry launch of met betrekking tot een Sunrise Registration zijn gerezen. De Klant erkent en stemt ermee in dat het Register, en de Register Services provider die in overleg met het Register handelt, zich het recht voorbehoudt iedere registratie waarvan hij dat nodig vindt, af te wijzen, te wissen of te verplaatsen, naar diens discretionaire oordeel (i) om de integriteit en stabiliteit van het register te beschermen; (ii) om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, gouvernementele regels of vereisten, verzoeken om wetten toe te passen, conform willekeurige procedures voor geschillenbeslechting; (iii) om iedere - civiele of strafrechtelijke - aansprakelijkheid te voorkomen van het Register, diens verbonden of dochtermaatschappijen, diens functionarissen, bestuurders, vertegenwoordiger, werknemers en aandeelhouders; (iv) vanwege schending van de clausules en voorwaarden van deze Overeenkomst; of (v) om door het Register of een registrar gemaakte fouten ten aanzien van de registratie van een domeinnaam te corrigeren, en het Register behoudt zich daarnaast het recht voor een Geregistreerd Merk te bevriezen gedurende een geschillenbeslechting. De Klant erkent en stemt ermee in dat hij de vereisten, de regels, het beleid, de procedures en de praktijken in de Style Guide dotmobi (www.mtld.mobi) in acht moet nemen, en geeft toestemming voor de monitoring van de website zoals beschreven in de richtlijnen over monitoring in de Style Guide dotmobi (www.mtld.mobi) om conform de Style Guide te zijn. De Klant erkent en stemt er eveneens mee in dat deze Style Guide door het Register kan worden gewijzigd, inclusief eventuele wijzigingen in de eerder aangegeven URL, en dat de Klant zich binnen de voorziene termijnen moet conformeren aan al deze wijzigingen. De Klant erkent en stemt ermee in dat er geen Proxy's of Registraties van Proxy's zijn toegestaan tijdens de Sunrise Period, de Limited Industry Launch en de Premium Name Allocation en Auction Period, hetgeen een ernstige schending van deze overeenkomst zou betekenen.
4.5 ASIA tld
De klant verklaart akkoord te gaan met deze voorwaarden en op te hoogte te zijn van de registratie voorwaarden van .asia, welke te vinden zijn op http://www.dotasia.org. Indien de klant in naam van derden handelt bijft de klant als enige verantwoordelijk. Indien de aanvrager van het domein niet geauthoriseerd is om acties met betrekking tot het domein te verrichten dan kan Amen niet verantwoordelijk worden voor de eventuele gevolgen.
4.6 PRO tld: De Klant verklaart de voorwaarden van de volgende documenten te hebben gelezen en te aanvaarden, zoals ze in de loop der tijd zullen worden gewijzigd, die integrerend en substantieel deel van deze overeenkomst vormen: (i) beleid voor geschillen over de domeinnamen, te vinden op www.icann.org/dndr/udrp/policy/; (ii) voorwaarden voor de sunrise period en het beleid voor geschillen over de domeinnamen tijdens de sunrise-periode; (iii) beleid en regels “qualification challenge”, te vinden op www.icann.org/dndr/proqcp/policy en www.icann.org/dndr/proqcp/uniform-rules ; (iv) de beperkende regels voor de domeinen .PRO, te vinden op www.registrypro.pro/qualifications ; (v) de regels voor de digitale certificaten van de domeinen .PRO, te vinden op http://www.registrypro.pro/certifications.htm. De Klant verklaart en garandeert dat hij gedurende heel de looptijd van de Overeenkomst de door de betreffende Autoriteit vastgestelde regels voor de domeinen .PRO in acht zal nemen. De Klant moet onmiddellijk aan Amen doorgeven als hij deze regels niet in acht neemt. Amen en/of de Autoriteit van de domeinen .PRO heeft het recht de registratie van de domeinnamen .PRO van de Klant onmiddellijk en zonder bericht vooraf op te schorten, te wissen of te wijzigen als de Klant de voor deze domeinnamen voorziene regels niet in acht neemt. De Klant neemt akte van het feit dat gedurende een periode van 60 dagen na de registratie van de verzochte Domeinnaam, de Autoriteit van de domeinen .PRO niet toestaat de Registrar te wijzigen. De Klant verklaart de voorwaarden voor de dienst van de Registry .PRO, te vinden op registrypro.pro/nextphase/tou , in acht te nemen, en ervoor te zorgen dat diens Klanten ze aanvaarden. De Klant verklaart daarnaast de in het document “Ancillary services” van de RegistryPro voorziene regels te aanvaarden. De Klant neemt akte van het feit en aanvaardt dat RegistryPro derde begunstigde is van de overeenkomsten die hij met zijn eigen klanten zal sluiten. De Klant geeft toestemming voor het gebruik, het kopiëren, verspreiden, publiceren, wijzigen en voor andere bewerkingen van de Persoonsgegevens van de Houder van de Geregistreerde naam door RegistryPro en diens lasthebbers en agenten conform de aangegeven doeleinden, in de zin van paragraaf 2.6 van deze Overeenkomst. De Klant verklaart en garandeert te voldoen aan de vereisten voor de registratie .Pro die van toepassing zijn binnen de geldende jurisdictie, en stemt ermee in dat hij gedurende de registratieperiode aan deze vereisten zal blijven voldoen, en dat hij Amen zal waarschuwen als hij niet meer aan deze vereisten voldoet. De Klant verklaart ervan op de hoogte te zijn dat RegistryPro derde begunstigde partij bij deze Registratieovereenkomst is, met het recht beroep te doen op de clausules van de Registratieovereenkomst die op hem betrekking hebben. De Klant verklaart ervan op de hoogte te zijn dat Amen als enige de Klant de diensten verleent betreffende (a) zijn verzoek om een Geregistreerde Naam, en (b) als dat verzoek wordt aanvaard, alle lopende diensten met betrekking tot de Geregistreerde Naam die hem is toegewezen. Daarnaast verklaart de Klant ervan op de hoogte te zijn dat RegistryPro niet verplicht is de Klant deze diensten te verlenen. De Klant stemt ermee in dat hij geen enkele contractuele betrekking heeft met RegistryPro, en dat de Klant geen derde begunstigde partij is in enig akkoord tussen RegistryPro en Amen. Daarnaast stemt de Klant ermee in dat RegistryPro geen enkele verplichting heeft jegens de Verzoeker op grond van de wet, de redelijkheid of van andere aard. De Klant verklaart ervan op de hoogte te zijn dat als bij de controle aan het begin of de jaarlijkse hercontrole Amen zou constateren dat de Klant niet voldoet, of niet blijft voldoen aan de registratievereisten van .Pro, Amen het recht heeft het in rekening gebrachte bedrag voor de controle aan het begin en de jaarlijkse hercontrole, zoals aangegeven op de betreffende prijslijst, in te houden. De Klant verklaart zich te houden aan de Gebruiksvoorwaarden van de diensten RegistryPRO die zijn gepubliceerd op http://registrypro.pro/nextphase/tou.htm. Daarnaast verplicht de Klant zich ervoor te zorgen dat diens klanten deze voorwaarden aanvaarden. De Klant verklaart zich aan de voorschriften in het document "Hulpdiensten", afgegeven door RegistryPRO, te houden. De Klant aanvaardt dat RegistryPRO een derde begunstigde partij is bij de overeenkomsten die de Klant op diens beurt zal sluiten met diens klanten. Amen meldt tot slot, en de Klant neemt akte van het feit, dat Registry PRO geen termijn garandeert waarbinnen de registraties zullen plaatsvinden, en daarom kan Amen geen enkele aansprakelijkheid garanderen in geval vertraging bij de registratie van de verzochte Domeinnamen.
4.7 .TEL tld: De Klant verklaart dat de Autoriteit niet aansprakelijk zal zijn voor enig verlies als gevolg van het toepassen van haar beleid, inclusief, maar niet beperkt tot het feit of de Klant al dan niet in staat is een Domeinnaam .TEL te registreren; De Klant erkent en stemt ermee in dat de Autoriteit zich het recht voorbehoudt een willekeurige registratie van een Domeinnaam .TEL of transactie met betrekking tot een Domeinnaam .TEL te af te wijzen, te wissen of over te dragen, en eveneens het recht een Domeinnaam .TEL in een geblokkeerde of vergelijkbare toestand te brengen, als dit, naar diens discretionaire oordeel, noodzakelijk blijkt te zijn, a) om de integriteit en de stabiliteit van de Autoriteit te beschermen; b) om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, reglementen of verzoeken van de overheid, alsmede iedere procedure voor geschillenbeslechting; c) om om iedere - civiele of strafrechtelijke - aansprakelijkheid te voorkomen van Amen, de Autoriteit, diens nevenvestigingen, leidinggevend personeel, werknemers; d) vanwege schending van deze overeenkomst; e) om willekeurige fouten van de Autoriteit of Amen bij de registratie van een Domeinnaam .TEL te corrigeren; f) om het beleid van de Autoriteit in acht te nemen; g) om te voorkomen dat de Domeinnaam .TEL in strijd met de door de Autoriteit vastgestelde doelen wordt gebruikt. De Klant wordt daarnaast geïnformeerd dat de Autoriteit zich het recht voorbehoudt een Domeinnaam .TEL in een geblokkeerde of een vergelijkbare toestand te brengen gedurende een geschil. In ieder geval zijn Amen en de Autoriteit niet aansprakelijk jegens de Klant, diens klanten of nevenvestigingen, of jegens een willekeurige andere partij, als gevolg van het afwijzen, wissen of overdragen van de registratie van een Domeinnaam .TEL. Daarnaast moet de Klant de volgende clausules aanvaarden: 1. Aansprakelijkheid voor de Inhoud. Degene op wiens naam de Domeinnaam wordt geregistreerd is volledig aansprakelijk voor alle informatie, gegevens en teksten ("Inhoud") die in verband met de Domeinnaam worden verstrekt. De DNR-leverancier, zijn dienstenproviders en zaakgelastigden hebben het recht (maar niet de verplichting) willekeurige Inhoud volledig naar hun discretionaire oordeel af te wijzen of te verwijderen. 2. Gebruik van de Informatie. De Houder van de Domeinnaam aanvaardt geüpdatete en actuele Inhoud te verstrekken. Als de Houder van de Domeinnaam informatie verstrekt over een derde Partij of diens werkgever, verklaart en garandeert de Houder van de Domeinnaam hierbij dat deze (a) de derde Partij heeft geïnformeerd over de verspreiding en het gebruik van de informatie over deze partij in verband met de Domeinnaam, en dat (b) hij toestemming heeft gekregen van de derde Partij voor de verspreiding en het gebruik van de informatie met betrekking tot deze derde Partij. De Houder van de Domeinnaam geeft diens uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van de Inhoud door Telnic en diens dienstenproviders voor het verlenen van de Diensten, om analyses met betrekking tot de Diensten uit te voeren, en voor al wat verder is beschreven in het online informatieblad over privacybescherming van Telnic. 3. Voorbehoud van Rechten. Amen en/of diens dienstenproviders behouden zich het recht voor de diensten te weigeren of op te schorten als zij dit nodig achten, en naar hun discretionaire oordeel, (a) om de integriteit en de stabiliteit van de registerbeheerder te beschermen; (b) om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, reglementen of verzoeken van de overheid, verzoeken om toepassing van de wet, alsmede iedere procedure voor geschillenbeslechting; (c) om iedere - civiele of strafrechtelijke - aansprakelijkheid te voorkomen van henzelf of hun nevenvestigingen, verbonden bedrijven, functionarissen, directeuren en werknemers; (d) vanwege schending van deze Overeenkomst, inclusief en niet beperkt tot de bijlagen onderaan; (e) om willekeurige fouten bij de registratie van een domeinnaam te corrigeren; (f) om de Vereisten van het Domein van het Eerste Niveau toe te passen; (g) om te voorkomen dat de Domeinnaam in strijd met de door de Registerbeheerder van het Eerste Niveau vastgestelde doelen wordt gebruikt. Amen en/of diens dienstenproviders behouden zich daarnaast het recht voor het verlenen van de diensten tijdens een geschil op te schorten. 4. Verklaringen en Garanties. De Houder van de Domeinnaam verklaart en garandeert dat: a. de Inhoud, voor zover hij weet, geen belangen schaadt of zal schaden, of althans geen inbreuk maakt op rechten van een willekeurige derde Partij; b. hij niet voornemens is de Inhoud voor onwettige doeleinden te gebruikt; c. de Inhoud niet opzettelijk zal plaatsen in strijd met enige toepasselijke wet of regelgeving of de rechten van eventuele derde partijen; en d. zich aan de Vereisten van het TLD zal houden. 5. Communicatie met de Houder van de Domeinnaam. Telnic heeft het recht rechtstreeks met de Houder van de Domeinnaam te communiceren over willekeurige kwesties betreffende een Domeinnaam, en het deelnemerschap van de Houder van de Domeinnaam aan de community .tel. De Houder van de Domeinnaam moet tijdig op dergelijke communicaties van Telnic antwoorden, en zal eventuele aan de Houder van de Domeinnaam medegedeelde fouten verhelpen. 6. Jurisdictie en Toepasselijk recht. Alle geschillen of claims tussen de Houder van de Domeinnaam en Telnic met betrekking tot een Domeinnaam of een verzoek van een Domeinnaam zijn onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales, en de Partijen zijn onderworpen aan de jurisdictie van de gerechten van Engeland en Wales. De Klant verplicht zich tot slot de “Acceptable Use Policy” te aanvaarden, die te vinden is op static.telnic.org/downloads/AUP.pdf , en te aanvaarden dat de registratie van de Domeinen .TEL noodzakelijk het gebruik van door Telnic geleverde DNS-servers met zich meebrengt, en diens eigen contactgegevens, die zijn gepubliceerd op diens site met een domein .TEL altijd up-to-date te houden.
4.8 GESCHILLEN TEN AANZIEN VAN HET TOEWIJZEN VAN DOMEINNAMEN: Amen maakt de Klant erop attent dat in geval van betwistingen ten aanzien van het toewijzen van domeinnamen de algemene regels van de respectievelijke bevoegde Autoriteiten van toepassing zijn. In geval van betwistingen ten aanzien van het toewijzen van alle TLD's waarvan de bevoegde Autoriteit zich heeft aangesloten bij het door ICANN vastgestelde beleid, is de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) van toepassing, te vinden op www.icann.org/udrp/udrp

Functies van de "Watchlist Service": De Watchlist Service biedt u als klant van Amen Nederland de mogelijkheid om uw interesse in een of meerdere nieuwe domeinextensies kenbaar te maken, zonder dat hiervoor kosten worden berekend. U accepteert hierbij dat het toevoegen van een nieuwe domeinnaam aan de Watchlist geen garantie biedt vanuit Amen Nederland dat de domeinnaam ook met succes zal worden geregistreerd. Amen Nederland doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk te voorzien van alle beschikbare informatie over de extensies die u aan uw Watchlist heeft toegevoegd. Wanneer u een domeinnaam heeft toegevoegd aan de Watchlist bent u als klant in geen enkel opzicht verplicht deze domeinnaam daadwerkelijk aan te schaffen. Amen Nederland zal contact met u opnemen wanneer de domeinnaam door de betreffende Registration Authority (RA) is vrij gegeven voor registratie. U kunt vervolgens aangeven of de registratie al dan niet doorgevoerd dient te worden.

Functies van de "Pre-registratie Service": De Pre-registratie Service biedt u als klant van Amen Nederland de mogelijkheid om op voorhand bij de betreffende Registration Authority (RA) de registratie van één of meerdere nieuwe domeinextensies aan te vragen. Wanneer de betreffende RA de registratie van de extensie vrij geeft, zal Amen Nederland namens u de aanvraag voor de registratie van de domeinnaam starten. U erkent en accepteert dat de verzoeken van de pre-registraties zullen worden verwerkt volgens een chronologische volgorde van aanvraag ("wie het eerst komt, wie het eerst maalt"); hierdoor heeft Amen Nederland het recht om de pre-registratie te weigeren wanneer de domeinnaam niet meer beschikbaar is. U verklaart vanaf het moment van aanschaf van de pre-registratie akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Op het moment van aanschaf van de Pre-registratie Service dient u de vastgestelde prijs voor de pre-registratie te voldoen, wanneer de domeinnaam vervolgens met succes geregistreerd wordt zult u geen extra kosten hebben. U gaat akkoord met het feit dat de pre-registratie van een nieuwe domeinnaam u op dat moment nog geen enkel recht tot dat domein geeft en u erkent dat Amen Nederland niet kan garanderen dat de aanvraag voor de nieuwe domeinnaam met succes kan worden voltooid. In het geval van een mislukte registratie procedure van de nieuwe domeinnaam zal Amen Nederland binnen de periode van maximaal 90 dagen het door u betaalde bedrag voor de pre-registratie terugbetalen.

5 - OPTIES EN VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE MAILBOXEN
5.1 DOMEINNAAM: Het gebruik van de mailboxen die bij het domein horen, die de Klant gratis worden geboden overeenkomstig artikel 3, wordt alleen door Amen verleend met betrekking tot het domein dat onderwerp van deze BD is. De Klant komt overeen en stem ermee in dat als de Klant gedurende de looptijd van deze overeenkomst de betreffende Domeinnaam niet verlengt of aan een andere Maintainer/Registrar overdraagt, Amen de Maildienst in technisch opzicht niet langer kan verlenen en deze dus onmiddellijk zal worden stopgezet, onverminderd het recht van Amen op betaling van de volledige prijs voor de Dienst.
5.2 AANTAL EN GROOTTE VAN DE MAILBOXEN: De in de aanbieding aangegeven groottelimiet van iedere mailbox mag niet worden overschreden. Aanvullende mailboxen kan de Klant rechtstreeks vanaf diens Controle paneel bestellen, in blokken van 10, voor de aldaar aangegeven prijs. De Klant is als enige ervoor verantwoordelijk dat regelmatig de berichten van de server worden gewist, om te voorkomen dat als de volledige beschikbare ruimte bezet is, de mailbox geblokkeerd raakt.
5.3 APPARATEN: Amen verstrekt de Klant geen enkel apparaat.
5.4 De Klant garandeert dat hij zich niet zal bezighouden met rechtstreekse of indirecte spamming, d.w.z. het sturen via e-mail van berichten die de geadresseerden niet hebben geautoriseerd, verzocht en/of opgevraagd. Amen herinnert eraan dat dergelijke praktijken verboden worden door niet alleen de Netiquette-regels. Amen wijst er daarnaast op dat de Klant ook aansprakelijk wordt geacht als de illegale spamming ook wordt uitgevoerd via andere e-mailadressen dan die bij Amen zijn aangeschaft, waar - ook indirect - een Dienst van Amen, of rechtstreeks de technische structuur van Amen bij betrokken is (bijvoorbeeld: niet geautoriseerde reclame voor internetsite in hosting bij Amen).
5.5 Amen behoudt zich het recht voor de Dienst onmiddellijk op te schorten als het bedrijf, naar diens discretionaire oordeel of na signalering van derden, van mening is dat de Klant via de Dienst activiteiten uitoefent die in strijd zijn met de verplichtingen in dit artikel. In dat geval moet de Klant, nadat Amen dit, ook via e-mail, heeft gesignaleerd, onmiddellijk het onderwerp van betwisting verwijderen, of documentatie verstrekken waarmee kan worden bewezen dat diens activiteiten volledig in overeenstemming zijn met de geldende voorschriften. Als de Klant niet onmiddellijk reageert, heeft Amen het recht de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen, onverminderd het recht van Amen op volledige betaling van de prijs, en diens recht stappen te ondernemen om eventuele schade volledig vergoed te krijgen. Amen zal de mailboxen en alle gegevens die deze bevatten wissen van die domeinen waarvoor de DNS-server zodanig is geconfigureerd dat de MX-record minstens 7 dagen is gericht naar andere servers dan die welke eigendom zijn van Amen, met als gevolg dat minstens 7 dagen geen e-mail kan worden ontvangen op servers van Amen.

6 - LOOPTIJD
Deze BD, en dus het verlenen van de DNR-Dienst, kan, afhankelijk van de keuze van de Klant tijdens de aanschafprocedure, of ook daarna vanaf diens controle paneel, na het vervallen van de termijn a) wel of b) niet stilzwijgend worden verlengd.
a) In geval van stilzwijgende verlenging, zal Amen de Klant 20 dagen voor de Verloopdatum een factuur sturen die binnen de aldaar aangegeven termijn moet worden betaald. Als de Klant niet binnen de voorziene termijnen betaalt, kan Amen op elk willekeurig moment de dienst stopzetten, onverminderd hetgeen is bepaald in art. 6 van de AVD.
b) Als de termijn vervalt zonder stilzwijgende verlenging, kan de Klant Amen verzoeken, via een online-procedure van Amen, de dienst met deze BD te verlengen binnen de termijnen die zullen worden aangegeven op het controle paneel van de Klant, en conform de technische en economische voorwaarden zoals die gelden op het moment waarop de dienst wordt verlengd, en door de verlengingsprocedure te volgen. Amen behoudt zich de mogelijkheid voor de Klant toe te staan voor een aantal diensten ook meer dan 30 dgn voor de Verloopdatum verlenging te vragen. Ook in geval van voortijdige verlenging moeten de normale vervaldata van de diensten in acht worden genomen. De dienst wordt bij de bevoegde Autoriteiten pas verlengd op de normale Verloopdatum.
Als er een discrepantie is tussen de criteria voor het bepalen van de Verloopdatum die in de aanbieding zijn aangegeven (site Amen) en de criteria die de Autoriteit op het moment van ondertekening daadwerkelijk toepast, prevaleert de op grond van de regels van de betreffende Autoriteit vastgestelde Verloopdatum .
Op grond van de momentele bepalingen van de bevoegde Autoriteit, worden met het wijzigen van Registrar en van Eigenaar bij domeinen met de extensie .COM/.NET/.ORG 365 dagen (1 jaar) aan de oorspronkelijke Verloopdatum van het domein toegevoegd. Door de wijziging van Maintainer en van Registrant bij de .COM/.NET/.ORG/.EU wordt de oorspronkelijke Verloopdatum van het domein veranderd, die wordt berekend door 365 dagen (1 jaar) toe te voegen aan de datum waarom de Wijziging Maintainer heeft plaatsgevonden, die aan de bevoegde Autoriteit is medegedeeld, terwijl bij de andere extensies de Verloopdatum na de wijziging van de Maintainer of de Registrant wordt vastgesteld door de regels van de respectievelijke Autoriteiten.
Als de dienst niet overeenkomstig de hierboven aangegeven vormvoorschriften en termijnen wordt verlengd, zal deze BD op de Verloopdatum van rechtswege ophouden de bijbehorende gevolgen te produceren, zonder dat Amen dit hoeft mede te delen, en zal Amen de domeinnaam .it in de toestand van No Provider-MNT zetten. De domeinen gTLD worden in de toestand van "Redemption-period" gezet. De andere extensies worden rechtstreeks aan andere verzoekers ter beschikking gesteld.

7 – PRIJZEN EN BETALINGEN
Het Prijs van de DNR-Dienst is aangegeven in de online gepubliceerde aanbieding, die een integrerend deel van de overeenkomst vormt. Alle Prijzen zijn exclusief btw.
De prijzen van de Dienst moeten worden betaald door overboeking via handmatige overschrijving, Ideal, Paypal of met creditcard, door het betalingsformulier gedurende de registratieprocedure in te vullen. In geval van overmaking via handmatige overschrijving wordt de Dienst geactiveerd nadat Amen, binnen de aangegeven termijn, via fax op het op de site aangegeven nummer, het afschrift van de overboeking heeft ontvangen. De Klant moet het overboekingsformulier correct invullen en dezelfde informatie invoeren als is verstrekt bij de bestelling, opdat Amen de dienst correct kan verlenen. Als het overboekingsformulier verkeerd is ingevuld, en in alle gevallen waarin de dienst niet beschikbaar is om redenen die niet aan Amen toerekenbaar zijn, is het bedrijf niet verplicht de ontvangen bedragen terug te betalen, maar zal het de dienst verlenen tegen een equivalente prijs, en zullen verschillen eventueel worden verrekend. Hierbij wordt opgemerkt dat betaling door overboeking via handmatige overschrijving niet is toegestaan voor diensten die met termijnbetaling zijn aangeschaft, en om diensten te verlengen die over een op de site aangegeven aantal dagen voor de verlenging komen te vervallen. In ieder geval behoudt Amen zich de mogelijkheid voor, naar diens discretionaire oordeel, geen betaling door overboeking via handmatige overschrijving toe te staan door deze mede te delen.

040-888 29000 (NL) / 03 303 01 44 (BE)

Extensies

Meest gebruikt

bekijk alles

Geografisch

bekijk alles

Bijzondere extensies

bekijk alles

Nieuwe domeinen

Er komen meer dan 700 nieuwe extensies aan met ongekende mogelijkheden

Verder gaan

Online Brand protection

Uw domeinnaam beschermen?

Online Brand Protection registreer uw naam in alle extensies en bescherm uw merknaam wereldwijd

Verder gaan

Domein Waarde bepaling

Is het domein van uw keuze al geregistreerd?

Ontdek hoeveel het waard is en of u het kunt aanschaffen!

Verder gaan